REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për Pensione Plotesuese Individuale - Licencë për fondet pensionale plotësuese individuale

Banka Qëndrore e Kosovës, Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e kushteve minimale që duhet të plotësohen nga ana e të interesuarëve për licencimin apo themelimin e një Fondi Pensional Plotësues Individual. Përmes kësaj pr...

Licencë për Fonde Plotësuese Pensionale të Punëdhënësit

Banka Qëndrore e Kosovës, Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e kushteve minimale që duhet të plotësohen nga ana e të interesuarve për licencimin apo themelimin e një Fondi Plotësues Pensional të Punëdhënësit. Përmes kësa...

Licencë për Kompani të Sigurimeve - Licencë për Sigurues

Banka Qëndrore e Kosovës, Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e kushteve minimale që duhet të plotësohen nga ana e të interesuarëve për licencimin si sigurues. Përmes kësaj procedure rregullohet procesi i vlerësimit të ap...

Licencë për Nërmjetësues të Sigurimeve (Licencë e kompanisë së brokerimit, Licencë e kompanisë së agjentëve, Licencë e kompanisë për trajtimin/vlerësimin e dëmeve)

Banka Qëndrore e Kosovës, Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e kushteve minimale që duhet të plotësohen nga ana e të interesuarëve për licencim si ndërmjetësues në sigurime. Përmes kësaj procedure rregullohet procesi i v...

Licencë për Bankat

Banka Qëndrore e Kosovës, Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Qëllimi i kësaj procedure është nxitja dhe mbarëvajtja e një sistemi të qëndrueshëm financiar nëpërmjet promovimit të menaxhimit të shëndoshë dhe të matur të bankave, institucioneve mikrofinanciare dh...

Licencë për menaxhuesit e mjeteve pensionale - Licencë për menaxhuesit e mjeteve të fondeve pensionale

Banka Qëndrore e Kosovës, Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e kushteve minimale që duhet të plotësohen nga ana e të interesuarëve për licencimin apo themelimin e një Menaxhuesi të mjeteve të fondeve pensionale. Kjo lice...

Regjistrimi i institucioneve financiare jo bankare

Banka Qëndrore e Kosovës, Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e kushteve minimale që duhet të plotësohen nga ana e të interesuarëve për regjistrimin e një institucioni financiar jobankar. Përmes kësaj procedure rregullohe...

Regjistrimi i institucioneve mikro-financiare

Banka Qëndrore e Kosovës, Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e kushteve minimale që duhet të plotësohen nga ana e të interesuarëve për regjistrimin e një institucioni mikrofinanciar. Përmes kësaj procedure rregullohet pr...