REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë e Makinistit

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Qëllimi i licencimit të makinistëve është rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit hekurudhor konform dispozitave ligjore në fuqi si dhe praktikave më të mira evropiane dhe rajonale.

Licencë për transport hekurudhor për mallra dhe udhëtar

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Është rregullimi dhe zhvillimi i sektorit hekurudhor, përmirësimin e sistemit të sigurisë, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese të operatorëve dhe ofrimi i shërbimeve në tregun e sektorit hekurudhor

Licencë për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Rregullimi dhe zhvillimi i sektorit hekurudhor, përmirësimin e sistemit të sigurisë, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese të operatorëve dhe ofrimi i shërbimeve në tregun e sektorit hekurudhor.

Certifikim i sigurisë për ndërmarrjet hekurudhore

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Qëllimi i certifikatës së sigurisë është të ofroj dëshmi se ndërmarrja hekurudhore e ka të vendosur sistemin e menaxhimit të sigurisë dhe mund të plotësoj kërkesat e paraqitura në specifikimet teknike...

Autorizim i Sigurisë për Menaxherin e Infrastrukturës hekurudhore

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Dokumenti me të cilin menaxheri i infrastrukturës dëshmon se plotëson kushtet për ofrimin e shërbimeve infrastrukturore të sigurta