REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Autorizimi për import të preparateve radiofarmaceutike

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është vënja nën kontrollë të importit të preparateve radiofarmaceutike për përdorim në mjekësi me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik.

Autorizimi për import të alkoolit të denatyruar për përdorim në mjekësi

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është vënia nën kontrollë e importit të alkoolit të denatyruar për përdorim në mjekësi me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik.

Licencë për Qarkullues Farmaceutik me Pakicë (Barnatore) për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i Qarkulluesve Farmaceutikë me Pakicë për të mundësuar dispenzimin e produkteve dhe pajisjeve medicinale në mënyre legale në Republikën e Kosovës.

Autorizimi për import të prekursorëve

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i importeve të prekursorëve me qëllim të pengimit të keqpërdorimit për përfitimin e opijateve ilegal.

Licencë për import të pajisjeve medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i importit të pajisjeve medicinale për ruajten e shëndetit publik.

Licencë për operim me prekursorë

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me prekursorë në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të prekursorëve.

Autorizim për marketing për plasimin e produkteve medicinale në Republikën e Kosovës

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është vërtetimi i cilësisë së produkteve medicinale për përdorim njerëzor, duke u bazuar në dëshmi valide shkencore mbi cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e produkteve medi...

Licencë për laborator galenik

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është garantimi i cilësisë së këtij produkti. Cilësia e prodhimit të produktit galen duhet të jetë konform standardeve farmakopeale aktuale të BE-së, USP-së dhe formularëve...

Licencë për operim me narkotikë qarkullim me pakicë

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me pakicë (barnatoreve) në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të narkotikëve.

Licencë për operim me narkotikë dhe qarkullim me shumicë dhe depo farmaceutike

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i kompanive që operojnë me narkotikë pas posedimit të autorizimit të marketingut. Evidentimi i qarkulluesve me shumicë në tërë Republikën e Kosovës, me qëll...

Licencë për herë të parë si qarkullues farmaceutik me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me shumicë në tërë Republikën e Kosovës për të siguruar shëndetin publik.

Licencë për import të produkteve medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi kësaj procedure është kontrolli i importit të produkteve medicinale. Kjo procedurë duhet ekziston për arsye të ruajtjes së shëndetit publik.

Autorizim për import të narkotikëve

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është vënja nën kontrolle të importit të barnave narkotike dhe substancave psikotrope me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik.