REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Nostrifikimi i certifikatës specialistike (të fituar jashtë vendit)

Ministria e Shëndetësisë

Qëllimi i kësaj procedure është për të siguruar standarde më të larta të kualitetit të shërbimeve shëndetësore dhe të profesionistëve shëndetësor në sektorin e shëndetësisë në Kosovë. Pa nostrifikim t...

Certifikim (provimi) i stomatologëve

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Provimi i licencës është kusht për tu licencuar stomatologu si profesionist shëndetësor. Kjo bëhet që të garantohet cilësia e këtij shërbimi.

Licencë për laborator mjekësor biokimik - hematologjik

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për laborator mjekësor i mikrobiologjisë klinike

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për laborator patologjisë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për laborator të citologjisë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për laborator të stomatologjisë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për kabinet të radiologjisë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për kabinet të stomatologjisë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për kabinet ultrazë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për kabinet të tomografisë së kompjuterizuar

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për ambulancë specialistike

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe specifike për hapësirën, kuadrin profesional dhe paisjet e nevojshme medicinale për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor j...

Licencë për kabinet të rezonancës magnetike

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor.

Licencë për kabinet të koronografisë dhe angiografisë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Licencë për ambulancë stomatologjike

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Licencimi i ambulancave Stomatologjike, ka për qëllim plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe specifike për hapësirën, kuadrin profesional dhe pajisjet e nevojshme medicinale për ofrimin e shërbimev...

Licencë për qendër të mjekësisë familjare

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Qëllimi i kësaj procedure është plotësimi i kushteve të përgjithshme dhe specifike për hapësirën, kuadrin profesional dhe paisjet e nevojshme medicinale për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetëso...

Licencë për ambulancë të terapisë fizikale

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Qëllimi i kësaj pocedurë administrative ka për qëllim plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe specifike për hapësirën, kuadrin profesional dhe pajisjet e nevojshme medicinale për ofrimin e shërbimev...

Licencë për ambulancë për radiologji dhe kemioterapi

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Qëllimi i kësaj pocedure administrative konsiston në kontrollimin e cilësisë së shërbimeve të cilat ofrohen nga këto ambulanta.

Licencë për spital të përgjithshëm

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Qëllimi i kësaj pocedure konsiston në licencimin spitalit të përgjithshëm (hapsirën, invertarin, paisjet, personelin) më qëllim që këtyre subjekteve tu mundësohet ushtrimi i veprimtarive përkatëse kon...

Licencë për spital special

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i ...

Certifikim (provimi) i mjekëve

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Provimi i licencës është kusht për tu licencuar mjekë profesionist shëndetësor për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek publiku

Licencë për Mjekë

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Kjo procedurë ka për qëllim licencimin e mjekëve, i cili është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek publiku

Certifikim (provimi) i farmacistëve

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është nënshtrimi në provimin e licencës që është kusht për t'u licencuar si farmacisti ashtu edhe si profesionisti shëndetësor. Kjo bëhet për të garantuar cilësinë e këtij s...

Licencë për farmacistë

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Licencimi i farmacistëve është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësor për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi

Certifikimi (provimi) i fizioterapeutëve

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Kjo procedurë ka për qëllim nënshtrimin në provimin e licencës si kusht për tu licencuar si fizioterapeut si profesionist shëndetësor, për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi.

Licencë për fizioterapeut

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Kjo procedurë ka për qëllim licencimni si kusht për ushtrimin e pavarur të profesionit për të gjithë fizioterapeutët të përcaktuar me Ligjin e Shëndetësisë , të cilët janë të punësuar në institucione...

Certifikimi (provimi) i psikologëve klinik

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është nënshtrimi në provimin i cili është kusht për t'u licencuar psikologu klinik si profesionist shëndetësor dhe njëherit për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek pub...

Licencë për psikolog klinik

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi dhe licencimi si kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore, për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi dhe për të krijuar një siguri për s...

Licencimi i Këshilltarit Psikosocial

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është ofrimi dhe garantimi i cilësisë së shërbimit të këshillimit psiko-social për publikun.

Certifikimi (provimi) i infermierëve dhe mamive

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është nënshtrimi në provimin e licencës si kriter për tu licencuar si infermierë dhe mami si profesione shëndetësore për të garantuar shëndetin e publikut.

Licencë për infermierë për kuadrin e mesëm

Ministria e Shëndetësisë

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi dhe licencimi i veprimtarisë së pavarur shëndetësore në territorin e Kosovës.

Licencë për infermier dhe mami

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Kjo procedurë bëhet për të siguruar licencimin i Infermierëve, Mamive dhe profesionistëve tjerë Shëndetësorë si kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore për të garantuar cilësinë e s...

Licencë për specialistë të përgjithshëm

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të përgjithshëm i cili është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore për të garantuar shëndetin publik

Certifikim (provimi) i biologëve aplikativ

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është nënshtrimi në provimin i cili është kusht për t'u licencuar biologu si profesionist shëndetësor duke garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek publiku.

Licencë për biolog aplikativ

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është ofrimi dhe garantimi i cilësisë së shërbimit të biologut aplikativ për publikun.

Licencë për Mjekë për aplikantët e huaj

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i mjekëve qytetar jo kosovar, si kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore në territorin e Kosovës, në mënyrë që të garantohet cilësia e kët...