REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për zbatimin e hulumtimeve shkencore në natyrë

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi shkencor bio-mjeksor, riprodhimi ose përmirësimi i llojeve që do të rriste përfitimet për ruajtjen e natyrës si dhe ka poashtu qëllime arsimore.

Licenca për prodhimin dhe magazinimin e kimikateve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Qëllimi i kësaj procedure është menaxhimi dhe mbikqyrja e kimikateve të rrezikshme për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative të tyre në shëndetin e njeriut dhe në mjedis gjatë prodhimit, m...

Certifikata e përdorimit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Planifikimit Hapsinor, Ndërtimit dhe Banimit

Qëllimi i kësaj procedure është marrja e Certifikatës së përdorimit për objektet e përfunduara, që nënkupton se objekti/ndërtimi i plotëson të gjitha kerkesat për përdorimin e tij përkatesisht janë pl...

Licencë për kompanitë e gjeodetëve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencioni Kadastral i Kosovës

Regullohet procedura e licencimit të kompanive gjeodete për regjistrimin, ruajtjen mirëmbajtjen, shfrytëzimin e dhënave kadastrale shërbejnë për garantimin e të drejtave pronësore

Licencë për gjeodet

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencioni Kadastral i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është garantimi i cilësisë dhe njohurive të profesionisteve në fushën e gjeodezisë.

Leja e ndërtimit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Planifikimit Hapsinor, Ndërtimit dhe Banimit

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi se ndertesat janë të sigurta dhe në përputhje me Kodin e ndërtimit. Leja ndërtimore ju siguron se ndërtimi juaj ndërtohet në vendin e duhur, përmirëson cilësin...

Licenca për menaxhimin e mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i procedurës sipas së cilës duhet të aplikohet për nxjerrjen e licencës dhe të krijoj kushte për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njeriut prej ndotjes dh...

Leja për vendosjen e produkteve biocide në treg

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është dhënia e lejes për vendosjen në treg për mes procedurës së shkurtër - Regjistrimin e produkteve biocide është se produktet biocide, substanca aktive e të cilave janë të...

Autorizimi Mjedisor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është parandalimi ose zvogëlimi i ndikimeve negative të aktiviteteve ose projekteve të përkohshme të propozuara dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në ruajtjen dhe përmirësim...

Leja për grumbullimin e bimëve të egra të mbrojtura

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përpunimi, tregtimi dhe qarkullimi në bazë të kërkesës që bëjnë kooperativat, personat juridik dhe fizik, bizneset, ekonomitë familjare ose familjet rurale. Shfrytëzim...

Leje për import/eksport të llojeve të egra të bimëve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i eksportit dhe importit të llojeve të egra të bimëve për të mbrojtur natyrën. Kjo procedurë është obligim edhe sipas standardeve të Bashkimit Evropian.

Leje për kushtet e mbajtjes, mënyrën e shenjëzimit dhe evidentimit të shtazëve të mbrojtura në internim

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i kushteve të mbajtjes së shtazëve të mbrojtura, shenjëzimin dhe evidencën. Kjo procedurë është obligim nga BE-ja.

Leje për futjen, ri-futjen e llojeve bimëve të egra

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i masave për vlerësimin e rrezikut nga futja (introduktimi) i llojeve të huaja në natyrë, ri futje (riintroduktimi) i llojeve të egra të zhdukura vendore dhe...

Leje për hulumtime dhe vizita arsimore në rezervatin strikt

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është evitimi i vizitave në rezervatet strikte për publikun e gjërë me qëllim të parandalimit dhe shqetësimin e botës së gjallë.

Pëlqim paraprak për shpalljen e monumentit të natyrës, peizazhit të mbrojtur ose monumentit të arkitekturës së parqeve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i procedurave unike në territorin e Kosovës duke pasur parasysh që Komunat mund të shpallin të mbrojtura vlerat e natyrës në këto tri kategori.

Leje për organizimin e vozitjes, vozitjen dhe parkimin e automjeteve motorike

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është evitimi i dëmeve të mundshme që mund të shkaktojnë këto aktivitete në zonat e mbrojtura të natyrës.

Leja Mjedisore e Integruar

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative është parandalimi dhe kontrollimi i integruar i ndotjes, përmirësimi i mjedisit, mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe përmirësimi i cilësisë së jetës.

Pëlqim për menaxhimin e të mirave të natyrës në zonat shkëmbore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i aktiviteteve të shfrytëzimit të të mirave të natyrës, për të evituar degradimin e zonave shkëmbore dhe vendbanimeve të bimëve steno endemike.

Leje për aktivitetet në objektin speleologjik

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është evitimi i aktviteteve të cilat mund të shkaktojnë dëmtime në objektin speleologjik, nëse ato janë të pa autorizuara/lejuara.

Pëlqim për punën e bankave të gjeneve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është që në bankat e gjeneve të ruhet materiali gjenetik, popullacioni i mbikëqyrur ose i kultivuar ose pjesë të shtazëve, kërpudhave ose bimëve, veçanërisht farat, sporet, q...

Leje për eksport, import për qëllime shkencore të disa llojeve të shtazëve, kërpudhave dhe bimëve strikte të mbrojtura

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Me anë të kësaj procedure parashihet rregullimi i eksportit, importit për qëllime shkencore të disa llojeve të shtazëve të mbrojtura strikt, në mënyrë që të mos dëmtohet mjedisi natyror gjatë këtyre v...

Leje për mbajtjen në internim të llojeve të shtazëve të egra vendore ose të huaja për qëllim shfaqjeje për publikun në kopshte zoologjike, akuariume, terrariume ose në hapësira të ngjashme

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Parashihet me qëllim të rregullimit të mbajtjes në internim të llojeve të shtazëve të egra vendore ose të huaja për qëllim shfaqjeje për publikun në kopshte zoologjike, akuariume, terrariume ose në ha...

Leje për hulumtimin e vend-gjetjes së mineraleve, fosileve dhe shtresimeve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve që janë të shpallura vlera të mbrojtura të natyrës që ruhen në vendin e gjetjes, kurse vend gjetja gëzon mbrojtje si vl...

Leje për eksport të mineraleve, shtresimeve ose fosileve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve që të janë të shpallura vlera të mbrojtura të natyrës dhe që ruhen në vendin e gjetjes, kurse vend gjetja gëzon mbrojtje ...

Lejen për ndërhyrjet dhe punët në rezervatin strikt, zonën e veçantë, parkun kombëtar, parkun e natyrës dhe monumentin e natyrës

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i rregullativës ligjore për themelimin e rrjetit ekologjik "natura 2000", për garantimin e mbrojtjes së natyrës.

Leje për grumbullimin e kërpudhave dhe pjesëve të tyre

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e barazpeshës natyrore dhe moslejimin e shfrytëzimit në mënyrë të egër të natyrës.

Leje për kapjen ose vrasjen e shtazëve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e barazpeshës natyrore dhe moslejimin e shfrytëzimit të egër të natyrës.

Pëlqimi Mjedisor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është që përmes planeve dhe programeve, të sigurojë shkallë të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

Leje për mbajtje në internim, kultivim, shitje dhe blerje të llojeve të shtazëve të egra strikte të mbrojtura

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi kësaj procedure administrative është ruajtja e barazpeshes natyrore dhe moslejimin e dëmtimit të fondit të shtazëve strikt të mbrojtura.

Leje për import, export dhe transit të kimikateve të rrezikshme

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është menaxhimi dhe mbikëqyrja e kimikateve të rrezikshme për parandalimin dhe zvoglimin e ndikimeve negative të tyre në shëndetin e njeriut dhe në mjedis gjatë prodhimit, m...

Leje për importin e qeseve plastike

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i procedurës sipas së cilës duhet të aplikohet për nxjerrjen e lejes për importin e qeseve të plastikës dhe të krijohen kushte për mbrojtjen e mjedisit dhe s...

Licencimi i personave fizik hartues të raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përzgjedhja e personave fizik dhe juridik të cilët do të hartojnë Raportet e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.

Licencimi i persona juridik që hartojnë raporte të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përzgjedhja e personave fizik dhe juridik të cilët do të hartojnë Raportet e Vlersim të Ndikimit në Mjedis.

Leje për eksport të mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kushteve dhe procedurave për lëshimin e lejeve për eksport të mbeturinave në Republikën e Kosovës, për të mbrojtur mjedisin.

Leje për import të mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kushteve dhe procedurave për lëshimin e lejeve për import të mbeturinave në Republikën e Kosovës.

Leje për tranzit të mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është reduktimi i mbeturinave përmes mbledhjes, grumbullimit dhe tranzitit për eksport jashtë vendit pasi që në vendin tonë nuk ekzistojnë impiante për trajtimin e tyre.

Leje Mjedisore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative është rregullimi i kritereve për marrjen e Lejes Mjedisore për të parandaluar dhe zvogëluar ndikimet negative në mjedis të veprimtarive publike dhe private.

Leje ujore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Qëllimi i kësaj procedure është administrimi, menaxhimi i integruar dhe i qëndrueshëm i ujërave për të siguruar sasi të mjaftueshme dhe cilësi të mirë për të gjithë shfrytëzuesit sipas acquis së BE-së...

Pëlqim ujor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është administrimi, menaxhimi i integruar dhe i qëndrueshëm i ujërave për të siguruar sasi të mjaftueshme dhe cilësi të mirë për të gjithë shfrytëzuesit sipas acquis së BE-së...