REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Autorizim për Vlerësimin e Konformitetit të teleferikëve për bartjen e njerëzve

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kushteve për vlerësimin e konformitetit të trupave të cilat merren me teleferikët dhe bartjen e njerëzve.

Certifikata për trajner në fushën e patentë shoferit

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Automjeteve

Qëllimi i Certifikatës për trajner në fushën e patentë shoferit është aftësimi i kandidatëve për shofer, trajnimin për instruktor shofer, testimin e kandidatëve për shofer, trajnimin ose testimin për ...

Licencë për kontrollim teknik të automjeteve

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi i licencës për kontrollim teknik të automjeteve është ofrimi i shërbimit për kontrollim teknik të automjeteve dhe mjeteve bashkëngjitëse. Kryerjen e kontrollimit teknik e bëjnë Qendrat e Kont...

Leja për transport ndërkombëtar rrugor të lirë të udhëtarëve

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure administrative është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin dhe revokimin e lejeve, për operatorët e transportit rrugor të udhëtarëve, të cilët ofrojnë shërbime...

Çertifikatë e kamionëve për transport ndërkombëtar të mallrave për nevoja personale. Certifikatë e kamionëve për transport ndërkombëtar të mallrave për palë të treta, me qira dhe me pagesë.

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është çertifikimi i kamionëve me anë të të cilit bëhet identifikimi i numrit të automjeteve komerciale në Kosovë bazuar në vitin e prodhimit, kushtet teknike të sigurisë dhe ...

Licencë "B" për transport të lirë brenda Kosovës dhe transport të lirë dhe të rregullt jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorë...

Licenca "D" për të gjitha llojet e transportit brenda dhe jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorë...

Licencë C e transportit të mallrave për nevoja personale jashtë vendit

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorë...

Leje për transport të rregulltë të udhëtarëve për qasje në territorin e Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin dhe revokimin e lejeve, për operatorin e transportit rrugor të udhëtarëve që ofron shërbime të transportit ndërkombë...

Leje për Transport të rregulltë transit të udhëtarëve nëpër territorin e Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin dhe revokimin e lejeve, për operatorin e transportit rrugor të udhëtarve që ofron shërbime të transportit ndërkombë...

Licencë sipas kategorive A,B,C dhe D për stacione të autobuzëve

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës, kategorizimin dhe tarifat për peronizim të autobusëve si dhe synohet zhvillimi...

Licencë A për transport të lirë brenda dhe jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorë...

Licencë për terminale

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave të licencimit dhe rregullon veprimtarinë e terminaleve të cilët ofrojnë në mënyrë specifike shërbime të ngarkimit, shkarkimit dhe...

Licenca per Transportin e Mallrave të Rrezikshme

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencave për të cilat ushtrojnë veprimtarine e transportit rrugor të mallrave të rrezik...

Licenca për ligjërues profesional në Auto-shkollë

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Automjeteve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i aftësive profesionale, njohja e legjislacionit dhe aftësitë e personit për bartjen e diturisë tek personat e tretë dhe aftësimi i kandidatëve për shofer nga...

Licencë për pyetës (ekzaminues)

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i aftësive profesionale, njohja e legjislacionit dhe aftësitë e personit për testimin e kandidatëve për patentë shofer.

Licencë e instruktorit për shofer

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i aftësive profesionale, njohja e legjislacionit dhe aftësitë e personit për bartjen e diturisë tek personat e tretë dhe aftësimin e kandidatëve për shofer...

Licencë për auto-shkollë

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi i kësaj procedure është të bëhet aftësimi i kandidatëve nga pjesa teorike dhe praktike për dhënie të provimit për shofer.

Aprovimi i Lejeve për Operime Ajrore Ad Hoc

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Aviacionit Civil

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimin i tregut në ofrimin e shërbimeve ajrore.

Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ajror

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Aviacionit Civil

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i tregut në ofrimin e shërbimeve ajrore.

Licencë C për të gjitha llojet e transportit brenda Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedureofrimi i shërbimeve të transportit për nevoja krejtësisht vetanake, transport ky që realizohet jasht vendit.

Leje për transport të veçantë të udhëtarëve

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është ofrimi i shërbimeve të transportit të veçantë të kategorive apo grupeve të udhëtarëve siç janë: nxënësëve dhe studentëve nga vendbanimi deri të destinacioni dhe anasjel...

Leje për transport të lirë për qasje dhe tranzit në territorin e Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin dhe revokimin e lejeve, për operatorin e transportit rrugor të udhëtarëve që ofron shërbime të transportit ndërkombë...

Leje për transport ndërkombëtar të rregullt të udhëtarëve

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin e lejeve, për operatorin e transportit rrugor të udhëtarëve që kryen transport ndërkombëtar të udhëtareve në linjat ...