REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për Administrator Falimentues

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi i kësaj procedure është zgjedhja e personave të kualifikuar të kryejnë aktivitet në fushën e falimentimit për të mbrojtur interesat e personave të cilët marrin këto shërbime.

Certifikatë për Administrator Falimentues

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi i kësaj procedure është që kandidatët të dëshmojnë dhënien e Provimit për Administrator Falimentues përmes çertifikatës

Licencë për ndërmjetësim

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi i kësaj procedure është selektimi i personave të kualifikuar që kryejnë aktivitete në fushën e ndërmjetësimit për të mbrojtur interesat e personave të cilët marrin këto shërbime.

Certifikatë për dhënien e provimit të përmbaruesit privat

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi i kësaj provedure është selektimi apo përzgjedhja e kandidatëve në bazë të meritës për ta ushtruar detyrën e përmbaruesit privat, përkatësisht përmbarimi është ndër institucionet e reja që do ...

Certifikatë për dhënien e provimit të Jurisprudencës

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi i kësaj procedure është që kandidatët të cilët e kanë dhënë provimin e jurisprudencës, dhënien e provimit e dëshmojnë përmes certifikatës.

Certifikatë për ndërmjetësues

Ministria e Drejtësisë, Divizioni për Jurisprudence, Ndërmjetësim dhe Administratorët Falimentues

Qëllimi i kësaj procedure është selektimi apo përzgjedhja e kandidatëve në bazë të meritës për ta ushtruar detyrën e ndërmjetësuesit, përkatësisht për ta jetësuar sistemin e ndërmjetësimit në Kosovë.

Licencë për Noter

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi i kësaj procedure është zyrtarizimi i noterëve të cilët në të ardhmën mund të jenë noter, sepse me anë të licencës vërtetohet karakteri publik i profesionit të noterit.

Certifikatë për noter

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi i kësaj procedure është selektimi i kandidatëve të cilët në të ardhmën mund të jenë noter. Kjo procedurë duhet të egzistojë për t'u vlerësuar njohuritë dhe aftësitë profesionale të kandidatëve...