REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikatë për këshilltarë dhe zhvillim rural

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është legalizimi i këshilltarëve për bujqësi dhe zhvillim rural për të kryer shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural.

Aprovim për importuesit e materialit biologjik për reproduksion

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i importin të materialit biologjik për reproduksion, me qëllim të mbarështimit dhe përmirësimit racor dhe tregtimit te kafshëve racë pastra dhe materialit gje...

Regjistrimi për ripaketim të produkteve për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i ripaketimit në sasi të ndryshme të produkteve nga fermerët.

Licencimi i prodhuesve të plehrave artifiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i një klime në të cilën edhe prodhuesit e plehrave artificiale do të kenë mundësinë për të ushtruar veprimtarinë e tyre në një ambient rregullativ të përshtashë...

Licencë për grumbullues industrial të duhanit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është që aplikantët të lejohen të grumbullojnë duhanin në kushte të sigurta për të garantuar cilësinë e produktit të tregtuar.

Licencë për kryerjen e punimeve pyjore - subjektet vendore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Pylltarisë

Qëllimi i kësaj procedure është njohja e ndërmarrjeve lidhur me kapacitetet dhe përmbushjen e kritereve minimale profesionale si dhe ushtrimin e veprimtarive të theksuara për të garantuar mbrojtjen e ...

Licencë për kryerjen e punimeve pyjore - subjektet e huaja

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Pylltarisë

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i ndërmarrjeve lidhur me kapacitetet dhe përmbushjen e kritereve minimale profesionale ushtrimin e veprimtarive të pyjeve për të garantuar mbrojtjen e natyr...

Licencë për shfrytëzimin e produkteve pyjore jo-drunore (Leje për shfrytëzimin e tokës pyjore me qera për destinim në bujqësi)

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me leje për shfrytëzimin e tokës pyjore me qira për ndërtimin e objekteve të përkohshme. Përmes kësaj procedure arrihet të krijohet një pasqyrë reale në terren...

Leje për shfrytëzimin e tokës pyjore me qira për ndërtimin e objekteve të përkohshme në tokat pyjore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është arritja e krijimit të një pasqyrë reale në terren e cila argumenton pronësinë por edhe synon zhvillimin edhe të sektorëve tjerë ekonomik. Me këtë procedurë arrihet të v...

Leje për kotarët dhe bylmetorët

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i një pasqyre reale në terren e krahasuar edhe me dokumentacionin zyrtar i cili argumenton pronësinë por edhe synohet zhvillimi i sektoreve tjerë ekonomik si dh...

Leje për depo pranë rrugës në tokat pyjore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mundësia e pajisjes me leje për shfrytëzimin me qira të pronës (tokës pyjore) shtetërore.

Leje për shfrytëzimin e përkohshëm të tokës pyjore për gëlqerore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mundësia e shfrytëzimit të tokës për qëllim të shfrytëzimit për gëlqerore.

Leje për shfrytëzimin e tokës për mullinj

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës për shfrytëzimin e tokës pyjore në pronësi shtetërore me qira për mullinj.

Leje për shfrytëzimin e tokës për shtëpi bjeshkatarësh

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës së shfrytëzimit me qira të tokës pyjore në pronësi shtetërore për shtëpi bjeshkatarësh.

Licencë për përpunues të produkteve drunore (sharra)

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Pylltarisë

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i ndërmarrjeve që kanë si aktivitet prerjen e drunjve si dhe kontrollin e përmbushjes së kritereve minimale profesionale për ushtrimin e kësaj veprimtarie s...

Leje gjuetie për qëllime shkencore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Pylltarisë

Qëllimi i kësaj procedure është identifikimi eventual i sëmundjeve infektive të kafshëve të egra, me qëllim të rritjes dhe shtimit të tyre dhe llojeve të rralla e të rrezikuara, mësim universitar.

Licencë për zhvillimin e aktiviteteve të akuakulturës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i cilësisë së prodhimit artificial të peshkut dhe qenieve të tjera ujore nga veprimtaritë e akuakulturës dhe menaxhimi efiecient i resurseve ujore në territor...

Licencë për objektet për përpunimin, ruajtjen e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i subjekteve që merren me përpunimin e mjaltit për qëllime ekonomike si dhe kontrolli i kushteve për këtë veprimtari për garantimin e shëndetit publik.

Licencë për zhvillimin e veprimtarisë së peshkimit ekonomik

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i peshkimit për qëllime ekonomike në zona të caktuara dhe regjistrimi i subjekteve që merren me këtë aktivitet.

Leje për peshkim shkencor - hulumtues

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është dhënia e lejes për vende të caktuara për peshkim hulumtues për të mbrojtur natyrën.

Leje për peshkim sportivo-rekreativ

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e regjistrit për peshkim sportiv - rekreativ.

Licencë për importues të materialit riprodhues

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i palës së interesuar të importojë materialin biologjik për riprodhimin e kafshëve të fermës për nevojat e fermës së tij.

Licencë per teknik të veterinarisë për mbarështim artificial

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi se personat që kryejnë aktivitete profesionale të veterinës të kenë njohuritë dhe aftësitë e duhura për këto punë.

Licencë për fermer të veterinës për mbarështim artificial

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i ushtrimit të profesionit për mbarështimit artificial, kjo procedurë garanton kualifikimin e personave që kryejnë këtë shërbim.

Licencë për krerë meshkuj për riprodhim natyral të kafshëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i mbarësimit artificial sipas standarteve të përcaktuara nga ligji për të garantuar shëndetin e kafshëve.

Certifikatë për regjistrimin e plehrave artificiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli dhe siguria e shëndetit publik, vendosja e rregullave të mbrojtjes së prodhuesve dhe konsumatorëve të plehrave artificiale dhe sistemit rregullues të plehrave...

Licencë për import të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i farave të kulturave bujqësore që importohen në Kosovë për ta garantuar cilësinë e tyre në treg.

Licencë për prodhues të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i prodhimit të farave të kulturave bujqësore për të garantuar cilësinë e tyre.

Licencë për përpunues të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i përpunimit të farërave të kulturave bujqësore dhe regjistrimi i personave që merren me këtë aktivitet.

Licencë për paketues të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i paketimit të farave të kulturave bujqësore për të siguruar cilësinë e tyre.

Licencë për tregtues të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i cilësisë së farave të kulturave bujqësore që tregtohen në publik.

Licencë për prodhues të materialit fidanor të pemëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i prodhimit të materialit fidanor të pemëve për të garantuar cilësinë e tij në treg.

Licencë për ripaketus të plehrave artificiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i një klime në të cilën edhe prodhuesit e plehrave artificiale do të kenë mundësinë për ta ushtruar veprimtarinë e tyre në një ambient rregullativ të përshtash...

Licencë për tregtimin e materialit fidanor të hardhisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i materilait fidanor të pemëve me qëllim të sigurimit të cilësisë së këtyre produketeve bimore.

Licencë për importues të materialit fidanor të hardhisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është që përmes licencimit të importuesve të materialit fidanor të hardhisë të sigurohet kontrolli i cilësisë së materialit fidanor të pemëve të importuara.

Licencë për prodhues të materialit fidanor të hardhisë së rrushit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kontrollit të prodhimit të materilait fidanor të hardhisë së rrushit për të garantuar cilësi.

Licencë për eksportues të materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kushteve adekuate për kontrollin e cilësisë së materialit fidanor të bimëve dekorative i cili ka si synim eksportimin e këtyre produkteve.

Licencë për tregtimin e materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i tregtimit të materialit fidanor të bimëve dekorative që të garantohet konsumatori për cilësinë e këtyre produkteve.

Licencë për prodhues të materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kontrollit të prodhimit të materilait fidanor të bimëve dekorative për të garantuar cilësi.

Licencë për importim të plehrave artificiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e rregullave të mbrojtjes së prodhuesve, importuesve e konsumatorëve të plehrave artificiale dhe sistemit rregullues të plehrave në Kosovë për të mbrojtur kons...

Licencë për prodhues të materialit fidanor të perimeve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure administrative është sigurimi i kontrollit të prodhimit të materialit fidanor të perimeve për të garantuar cilësi.

Autorizim i përkohshëm

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është garantimi se produktet që përdoren për mbrojtjen e bimëve janë të kontrolluara, për të siguruar shëndetin publik.

Leje për vendosjen në treg të produkteve për mbrojtjen e bimëve që janë të autorizuara në vendet anëtare të Bashkimit Evropian

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është që, në rastet e paraqitjes së ndonjë rreziku të pa parashikuar që shfaqin organizmat e dëmshëm, dhe të cilat nuk mund të luftohen apo nuk mund të kufizohet dëmi i tyre ...

Leje e përkohshme për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i të drejtës së operatorit për ushtrimin e aktivitetit të Dezifektimit, Dezinsektimit, Deratizimit ku duhet të pajiset me leje të përkohshme.

Certifikimi i pajisjeve që përdoren për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është garantimi që pajisjet të cilat përdoren për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve nuk janë të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin.

Licencë për tregtimin e plehrave artificiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e rregullave të mbrojtjes së prodhuesve, importuesve, tregtuesve e konsumatorëve të plehrave artificiale dhe sistemit rregullues të plehrave në Kosovë për të m...

Certifikatë për autorizim të produktit për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i vendosjes në treg dhe kontrollimi e substancave të produkteve për mbrojtjen e bimëve.

Leje e vecantë për produktet e mbrojtjes së bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i vendosjes në treg dhe kontrollimi i substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve, autorizimi, qarkullimi përdorimi, mbetjet në bimë dhe produkt...

Leje për hulumtim shkencor për produktet për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi apo kërkimi shkencor, autorizimi, qarkullimi dhe përdorimi, mbetjet në bimë dhe produkte bimore për vendosjen në treg dhe kontrollimi i substancave aktive të ...

Leje për persona përgjegjës në barnatore bujqësore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i certifikimit/licencimit të personave përgjegjës për barnatore bujqësore pa të cilat këto të fundit nuk mund të themelohen.

Certifikata e prejardhjes së kualitetit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kualitetit dhe çertifikimi i prodhimit të verës sipas cilësisë për të bërë vlerësim të shijes së verës me qëllim të informimit të konsumatorit se vera është...

Licencë për kultivues, prodhues dhe përpunues të verërave dhe prodhimeve të tjera nga rrushi e vera

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i ambientit unik për prodhimin, përpunimin, qarkullimin, kontrollimin e produkteve në treg të brendshëm dhe për eksport- import për të siguruar shëndetin e kons...

Licencë për eksportim të verës dhe prodhimeve të tjera nga rrushi dhe vera

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Me këtë procedurë rregullohet qarkullimi, përpunimi i rrushit për kushtet e vënies në qarkullim të verës dhe produkteve të tjera të përpunimit të rrushit dhe verës, destilimi, mbrojtja e verës së prod...

Licencë për importim të verës dhe prodhimeve të tjera nga rrushi dhe vera

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i cilësisë të prodhimit të verërave të importuara që shitja e tyre në treg vendor të jetë e sigurt për konsumatorin.

Licencë për destilator

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i ambientit unik për prodhimin, përpunimin, qarkullimin, kontrollimin e produkteve në treg të brendshëm dhe për eksport- import për të siguruar shëndetin e kons...

Licencë për qarkullues të verës për qarkullim në tregun e brendshëm

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Qëllimi i kësaj procedure është tregtimi i verës në tregun e brendshëm me qëllim të informimit të konsumatorit se vera është vlerësuar dhe e sigurtë për konsumim.

Licencë për përpunues industrial të duhanit dhe produkteve të tij

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi për përpunimin e duhanit si produkt të gatshëm për industrinë e prodhimit të produkteve të duhanit që përfshinë klasifikimin e duhanit të grumbulluar nga fer...

Licencë për ngastrat e verifikuara nga inspektorët fitosanitarë ku prodhohet duhani

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i përpunimit dhe grumbullimit të duhanit në ngastra të verifikuara me parë që të garantohet cilësia e produktit.

Licenca për personat juridik për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural të ndërlidhura me shfrytëzimin e fondeve publike dhe ndërkombëtare

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i personave që kryejnë aktivitete këshilluese në bujqësi dhe garantimi i aftësive dhe njohurive të tyre në këtë fushë.