REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Akreditimi i institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë dhe i programeve të tyre të studimit

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agjencia e Kosovës për Akreditim

Qëllimi i kësaj procedure është transparenca e vlerësimit të cilësisë së programit mësimor dhe procesit mësimdhënës.

Akreditimi i institucionit që ofron kualifikime në disa lokacione

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Qëllimi i kësaj procedure është njohja zyrtare se siguruesi i arsimit të lartë dhe programet e tij përmbushin përgjithësisht standartet e pranuara të cilësisë dhe kualifikimet e tij akordohen me mbajt...

Akreditimi ex -ante i institucionit që ofron por, nuk vlerëson dhe certifikon kualifikime

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Qëllimi i kësaj procedure është njohja zyrtare se siguruesi i arsimit të lartë dhe programet e tij përmbushin përgjithesisht standardet e pranuara të cilesisë dhe kualifikimet e tij akordohen me mbajt...

Akreditimi ex ante të institucionit që ofron, vlerëson dhe certifikon

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Qëllimi i kësaj procedure është njohja zyrtare se siguruesi i arsimit të lartë dhe programet e tij përmbushin përgjithësisht standardet e pranuara të cilësisë dhe kualifikimet e tij akordohen me mbajt...

Akreditimi i institucionit që vlerëson dhe certifikon por nuk ofron kualifikime

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Qëllimi i kësaj procedure është njohja zyrtare se siguruesi i arsimit të lartë dhe programet e tij përmbushin përgjithësisht standardet e pranuara të cilësisë dhe kualifikimet e tij akordohen me mbajt...

Validimi i kualifikimeve të institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Qëllimi i kësaj procedure është referimi i procesit të kontrollit dhe vlerësimit të kualifimit kundrejt kritereve, para marrjes së vendimit për përfshirje apo mos-përfshirje të kualifikimit në KKK.

Njohja e diplomës së shkollës së lartë profesionale dhe nivelit Bachelor/ studime themelore

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi i kësaj procedure është njohja dhe barasvlera e diplomave dhe gradave të arsimit të lartë, të fituara në institucionet e akredituara e të pranuara të arsimit të lartë jashtë Republikës së Koso...

Njohja e diplomës Master

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi i kësaj procedure është njohja dhe barasvlerësimi i diplomave dhe gradave të arsimit të lartë, të fituara në institucionet e akredituara e të pranuara të arsimit të lartë jashtë Republikës së ...

Njohja e diplomës të doktoratës

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi i kësaj procedure është njohja dhe barasvlerësimi i diplomave dhe gradave të arsimit të lartë, të fituara në institucionet e akredituara e të pranuara të arsimit të lartë jashtë Republikës së ...

Licencimi i institucioneve parashkollore private

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Politikave të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi i kësaj procedure është që me anë të kësaj procedure, Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të mbikëqyrë zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të institucioneve të arsimit privat pë...

Licencimi i institucioneve parauniversitare

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Politikave të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi i kësaj procedure është që me anë të kësaj procedure, Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të mbikëqyrë zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të institucioneve të arsimit privat pë...

Licencimi institucioneve të arsimit të lartë privat

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi i kësaj procedure është që me anë të kësaj procedure, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të mbikëqyrë zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të institucioneve të arsimit privat p...

Njohja e diplomave parauniversitare

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Politikave të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi i kësaj procedure është barasvlera dhe njohja e dokumenteve shkollore që vijnë nga vendet e ndryshme të botës e që kanë të bëjnë me arsimin parauniversitar Njohja dhe barasvlera bëhet me qëll...

Licencimi i mësimdhënësve të karrierës

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi i kësaj procedure është e drejta për të punuar si mësimdhënës dhe garanton cilësinë e shërbimit të mësimdhënies.