REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për ngritje dhe aterim me helikopter jashtë zonave të aerodromeve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kushteve për ngritjen dhe aterimin e helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve.

Autorizim për organizata për aftësime profesionale në fushën e operimeve të aerodromeve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Aerodromeve

Qëllimi i kësaj procedure është autorizimi i organizatave përkatëse të cilat organizojnë trajnime profesionale në fushën e operimeve të aerodromeve.

Aprovimi i Aerodromeve Klasa A

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Aerodromeve

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar.

Aprovimi i Aerodromeve Klasa B

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Aerodromeve

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar.

Aprovimi i Aerodromeve Klasa C

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Aerodromeve

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar.

Aprovimi i Helikoptereve EH 131217

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Aerodromeve

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së heliporteve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar.

Certifikim për Organizatë Trajnuese

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror

Qëllimi i kësaj procedure është siguria se një organizatë trajnuese, ofron një shërbim të sigurt, cilësor dhe efikas në bazë të rregullave dhe standardeve më të larta për siguri në aviacionin civil, s...

Certifikatë për mallrat e rrezikshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi se mallrat e rrezikshme duhet të pranohen dhe përcillen vetëm nga ato subjekte (dërguesit, shpediterët, ofruesit e shërbimit të trajtimit në tokë, agjentët e...

Certifikimi i organizatës trajnuese për mallrat e rrezikshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i kësaj procedure është certifikimi i organizatës që ka për qëllim që të kryej trajnime për mallrat e rrezikshme.

Aprovimi i programit trajnues për mallrat e rrezikshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja dhe mirëmbajtja e programeve fillestare dhe periodike të trajnimit për mallra të rrezikshme nga trajnuesit, për: a) transportuesit e mallrave të rrezikshme, d...

Pranimi i instruktorit për mallrat e rrezikshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i kësaj procedure është që instruktorët të cilët ligjërojnë programet fillestare dhe periodike të trajnimit për mallra të rrezikshme, si minimum, të plotësojnë kërkesat e përcaktuara me ligj.

Aprovimi për të transportuar mallra të rrezikshme nga ajri

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i kësaj procedure është aprovimi për operatorët ajror që dëshirojnë të transportojnë mallra të rrezikshme nga ajri. Në rrjedhë të kësaj, poseduesi i Certifikatës së Operatorit Ajror (AOC) të...

Certifikata e testit të njohurisë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i kësaj procedure është certifikimi i aplikantëve me testin e njohurisë.

Aprovimi për operimet e fluturimit me sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i aprovimit për operimet e fluturimit me SAP është rregullimi i aktiviteteve të aviacionit që kanë të bëjnë me sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP) që operojnë në hapësirën ajrore të Repu...

Regjistrimi i mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i SAP dhe futja në regjistrin e SAP, i cili menaxhohet nga AAC-ja.

Certifikimi i Aerodromeve - Klasa A

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar dhe për dhënien...

Certifikimi i Aerodromit - Klasa B

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar dhe dhënien e ce...

Certifikimi i Aerodromit Klasa C

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar dhe dhënien e ce...

Certifikimi i Heliporteve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllim i kësaj procedure administrative është dhënia e certifikatës së operimit të heliportit për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror të operatorëve ajrorë vendorë dhe n...

Aprovimi për shërbime në tokë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i qasjes së barabartë në tregun e shërbimeve në tokë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit të ofruar për përdoruesit e aeroportit dhe për mbajtur nivelin e l...

Certifikimi i operatorit ajror (AOC-Air Operator Certificate)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi dhe thjeshtëzimi i procesit, si dhe kontrolli dhe vlerësimi i dokumenteve të kërkuara dhe përshkruan inspektimet/auditimet deri te certifikimi i operatorit a...

Aprovimi i kontratës për leasing (qira marrje)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Aprovimi i sistemit të cilësisë (Quality System) të aplikuesit (AOC, FTO, AMO)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi dhe thjeshtësimi i procesit, si dhe kontrolli dhe vlerësimin e dokumenteve të kërkuara për të aprovuar/miratuar sistemin e cilesisë i cili do të kontollojë o...

Aprovim i listës minimale të pajisjeve (MEL-Minimum Equipment List)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është aprovimi i organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra, JAR-MMEL-MEL-Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists, JAR-26- Additional Airwort...

Aprovimet e veçanta-operimet e zgjatura me dy motor

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi dhe thjeshtësimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara për aprovim të veçantë -Operimet e zgjatura me dy motor.

Aprovimet e veçanta-ndarja minimale vertikale e reduktuar

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qellimi i kësaj procedure është përfshirja e aktiviteteve mbi aplikim për aprovim për Ndarjes minimale vertikale të reduktuar; Procedura poashtu përshkruan procesin si dhe kontrollin e dokumenteve të...

Aprovimet e veçanta

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara për aprovim për Zonat e Navigimit; Specifikacioni i Përformancës Minimale të Navigimit; Përformanca e ...

Aprovimet e veçanta - operimet në të gjitha kushtet atmosferike

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është të përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara për Aprovimet e veçanta-Operimet ne te gjitha kushtet atmosferike dhe Operimet me shikueshmëri të u...

Aprovimet e veçanta- transport i mallërave të rrezikshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës për Aprovimet e veçanta...

Licencë për personel për mirëmbajtje të aeroplanëve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtëritjen dhe validimin e licencave të mekanikëve të mjeteve ajrore.

Aprovimet e doracakëve të organizatave trajnuese

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për aprovimin e doracakëve të punës së organizatave/shkollave për trajnim të pilotëve/mekanikëve të mjetev...

Certifikimi i organizatave për trajnime të mirëmbajtjes së aeroplanëve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtëritjen dhe validimin e organizatave/shkollave për trajnim të mekanikëve të ...

Certifikimi i organizatave trajnuese për fluturim

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtrirjen dhe validimin e organizatave/shkollave për trajnim të pilotëve të mje...

Certifikimi i pajisjeve të trajnimit për simulim të fluturimit

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për aprovimin e simulatorëve për trajnimin praktik të pilotëve të mjeteve ajrore.

Certifikimi i organizatave për mirëmbajtje të mjeteve ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimin e organizatave që merren me mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

Certifikimi i organizatave për mirëmbajtje të mjeteve ajrore Pjesa-M Nënpjesa F (Part-M Subpart F)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimi i organizatave që merren me mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

Autorizim për instruktorë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës. Kjo procedurë duhet të...

Licencë për personelin e fluturimit të aviacionit të përgjithshëm (deltaplanëve dhe paraglajdëve)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Certifikimi i operatorëve ajror për punë nga ajri

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi dhe thjeshtëzimi i procesit, si dhe kontrolli dhe vlerësimi e dokumenteve të kërkuara për çertifikimit të operatorëve për punë nga ajri. Kontrollimi i dokume...

Certifikatë e vlefshmërisë së kufizuar ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia e certifikates se vlefshmërisë ajrore për mjetet ajrore.

Certifikatë e vlefshmërisë ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia e certifikatës së vlefshmërisë ajrore të mjeteve ajrore.

Certifikatë e vlefshmërisë ajrore për eksport

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është certifikimi i subjekteve për kontrollin e vlefshmërisë ajrore për eksport

Certifikimi i Qendrave Mjekësore të Aviacionit

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia dhe vazhdimin e Certifikatës së Aprovimit të Qendrave të Mjekësisë së Aviacionit (AMC) garantimi i sigurisë dhe shëndetit të udhëtarëve.

Certifikimi dhe licencimi i personelit mjekësore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është certifikimi i personelit mjekësor për kontrollorët e trafikut ajror.

Certifikatë për zhurmë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien e çertifikatës së zhurmës për mjetet ajrore.

Aprovimet e veçanta për operimet e navigacionit zonal

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrollin e dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës. Kjo procedurë duhet t...

Certifikimi i ekzaminuesëve të autorizuar mjekësor

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i kushteve sa më adekuate për kujdesin shëndetsorë të punëtorëve të involvuar në operimet me mjete ajrore.

Aprovimi i kontratës së mirëmbajtjes

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimi i kontratës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore.

Aprovimi i manualit të operimit (OM-Operations Manual)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i aktivitetit nga aplikimi formal për AOC deri te faza e demonstrimit dhe kontrollin e dokumenteve të kërkuara për transportin komercial ajror-helikopterët.

Aprovim i programit të mirëmbajtjes të çdo mjeti ajror (maintenance programme)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure ka krijimin e kushteve sa më adekuate për mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

Aprovimi i sistemit të tech-log (AIW)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimi e librit të shënimeve/ndryshimeve teknike të mjetit ajror.

Aprovimi/Miratimi i revizionit të manualëve të operimeve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara per ndryshimit dhe ri-aprovimit/miratimit të manualëve të operatorëve ajror. Kontrollimi i dokumenteve...

Pranimi/miratimi i menaxherit përgjegjës të mbajtësit të çertifikatës për operime ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe vlerësimin e dokumenteve të kërkuara. Poashtu vlërsimin e kandidatit nëpërmjet testeve (sipas nevojës). Kontrollimi dhe vlerësimi i doku...

Pranim/miratim i personelit menaxhues të mbajtësit së çertifikatës për operime ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe vlerësimi i dokumenteve të kërkuara per personelin menxhues. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës...

Licencë për përsonel të kabinës

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është liçencimi i ekuipazhit të kabines së mjeteve ajrore.

Aprovimi i programeve të trajnimeve për ekuipazhin e fluturimit dhe ekuipazhin e kabinës

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara per aprovimin/miratimin e programeve te trajnimit. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të ...

Certifikimi i ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qellimi i kësaj procedure është sigurimi se një ofrues i shërbimeve të navigacionit ajror, ofron një shërbim të sigurt, cilësor dhe efikas në bazë të rregullave dhe standardeve më të larta për siguri ...

Licencë për kontrollorë të trafikut ajror

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi se personeli përgjegjës për ofrimin e shërbimit të kontrollit të trafikut ajror i plotësojnë kërkesat rregullative, në lidhje me aftësitë, njohuritë, përvojen,...

Aprovimi për instalim dhe pajisje apo ndryshim në sistem

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qellimi i kësaj procedure është sigurimi se ndryshimet e sistemeve te MTA-se nuk ndikojne në sigurinë e operimeve: të gjitha ndryshimet e sistemit në MTA duhet të jenë vlerësuar për rëndësinë e siguri...