REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë e Makinistit

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Qëllimi i licencimit të makinistëve është rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit hekurudhor konform dispozitave ligjore në fuqi si dhe praktikave më të mira evropiane dhe rajonale.

Leja për transport ndërkombëtar rrugor të lirë të udhëtarëve

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure administrative është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin dhe revokimin e lejeve, për operatorët e transportit rrugor të udhëtarëve, të cilët ofrojnë shërbime...

Çertifikatë e kamionëve për transport ndërkombëtar të mallrave për nevoja personale. Certifikatë e kamionëve për transport ndërkombëtar të mallrave për palë të treta, me qira dhe me pagesë.

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është çertifikimi i kamionëve me anë të të cilit bëhet identifikimi i numrit të automjeteve komerciale në Kosovë bazuar në vitin e prodhimit, kushtet teknike të sigurisë dhe ...

Licencë "B" për transport të lirë brenda Kosovës dhe transport të lirë dhe të rregullt jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorë...

Licenca "D" për të gjitha llojet e transportit brenda dhe jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorë...

Licencë C e transportit të mallrave për nevoja personale jashtë vendit

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorë...

Leje për transport të rregulltë të udhëtarëve për qasje në territorin e Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin dhe revokimin e lejeve, për operatorin e transportit rrugor të udhëtarëve që ofron shërbime të transportit ndërkombë...

Leje për Transport të rregulltë transit të udhëtarëve nëpër territorin e Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin dhe revokimin e lejeve, për operatorin e transportit rrugor të udhëtarve që ofron shërbime të transportit ndërkombë...

Licencë sipas kategorive A,B,C dhe D për stacione të autobuzëve

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës, kategorizimin dhe tarifat për peronizim të autobusëve si dhe synohet zhvillimi...

Licencë A për transport të lirë brenda dhe jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorë...

Licencë për terminale

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave të licencimit dhe rregullon veprimtarinë e terminaleve të cilët ofrojnë në mënyrë specifike shërbime të ngarkimit, shkarkimit dhe...

Licenca per Transportin e Mallrave të Rrezikshme

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencave për të cilat ushtrojnë veprimtarine e transportit rrugor të mallrave të rrezik...

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Licenca për ligjërues profesional në Auto-shkollë

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Automjeteve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i aftësive profesionale, njohja e legjislacionit dhe aftësitë e personit për bartjen e diturisë tek personat e tretë dhe aftësimi i kandidatëve për shofer nga...

Certifikimi i Aerodromeve - Klasa A

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar dhe për dhënien...

Certifikimi i Aerodromit - Klasa B

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar dhe dhënien e ce...

Licencë për pyetës (ekzaminues)

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i aftësive profesionale, njohja e legjislacionit dhe aftësitë e personit për testimin e kandidatëve për patentë shofer.

Certifikimi i Aerodromit Klasa C

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar dhe dhënien e ce...

Licencë e instruktorit për shofer

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i aftësive profesionale, njohja e legjislacionit dhe aftësitë e personit për bartjen e diturisë tek personat e tretë dhe aftësimin e kandidatëve për shofer...

Certifikimi i Heliporteve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllim i kësaj procedure administrative është dhënia e certifikatës së operimit të heliportit për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror të operatorëve ajrorë vendorë dhe n...

Licencë për auto-shkollë

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi i kësaj procedure është të bëhet aftësimi i kandidatëve nga pjesa teorike dhe praktike për dhënie të provimit për shofer.

Aprovimi për shërbime në tokë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i qasjes së barabartë në tregun e shërbimeve në tokë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit të ofruar për përdoruesit e aeroportit dhe për mbajtur nivelin e l...

Aprovimi i Lejeve për Operime Ajrore Ad Hoc

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Aviacionit Civil

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimin i tregut në ofrimin e shërbimeve ajrore.

Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ajror

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Aviacionit Civil

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i tregut në ofrimin e shërbimeve ajrore.

Licencë për transport hekurudhor për mallra dhe udhëtar

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Është rregullimi dhe zhvillimi i sektorit hekurudhor, përmirësimin e sistemit të sigurisë, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese të operatorëve dhe ofrimi i shërbimeve në tregun e sektorit hekurudhor

Licencë për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Rregullimi dhe zhvillimi i sektorit hekurudhor, përmirësimin e sistemit të sigurisë, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese të operatorëve dhe ofrimi i shërbimeve në tregun e sektorit hekurudhor.

Leje për import, export dhe transit të kimikateve të rrezikshme

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është menaxhimi dhe mbikëqyrja e kimikateve të rrezikshme për parandalimin dhe zvoglimin e ndikimeve negative të tyre në shëndetin e njeriut dhe në mjedis gjatë prodhimit, m...

Leje për tranzit të mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është reduktimi i mbeturinave përmes mbledhjes, grumbullimit dhe tranzitit për eksport jashtë vendit pasi që në vendin tonë nuk ekzistojnë impiante për trajtimin e tyre.

Licencë për deponim të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Certifikim i sigurisë për ndërmarrjet hekurudhore

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Qëllimi i certifikatës së sigurisë është të ofroj dëshmi se ndërmarrja hekurudhore e ka të vendosur sistemin e menaxhimit të sigurisë dhe mund të plotësoj kërkesat e paraqitura në specifikimet teknike...

Certifikimi i operatorit ajror (AOC-Air Operator Certificate)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi dhe thjeshtëzimi i procesit, si dhe kontrolli dhe vlerësimi i dokumenteve të kërkuara dhe përshkruan inspektimet/auditimet deri te certifikimi i operatorit a...

Aprovim i listës minimale të pajisjeve (MEL-Minimum Equipment List)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është aprovimi i organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra, JAR-MMEL-MEL-Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists, JAR-26- Additional Airwort...

Aprovimet e veçanta-operimet e zgjatura me dy motor

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi dhe thjeshtësimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara për aprovim të veçantë -Operimet e zgjatura me dy motor.

Aprovimet e veçanta-ndarja minimale vertikale e reduktuar

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qellimi i kësaj procedure është përfshirja e aktiviteteve mbi aplikim për aprovim për Ndarjes minimale vertikale të reduktuar; Procedura poashtu përshkruan procesin si dhe kontrollin e dokumenteve të...

Aprovimet e veçanta

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara për aprovim për Zonat e Navigimit; Specifikacioni i Përformancës Minimale të Navigimit; Përformanca e ...

Aprovimet e veçanta - operimet në të gjitha kushtet atmosferike

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është të përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara për Aprovimet e veçanta-Operimet ne te gjitha kushtet atmosferike dhe Operimet me shikueshmëri të u...

Aprovimet e veçanta- transport i mallërave të rrezikshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës për Aprovimet e veçanta...

Licencë për personel për mirëmbajtje të aeroplanëve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtëritjen dhe validimin e licencave të mekanikëve të mjeteve ajrore.

Aprovimet e doracakëve të organizatave trajnuese

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për aprovimin e doracakëve të punës së organizatave/shkollave për trajnim të pilotëve/mekanikëve të mjetev...

Certifikimi i organizatave për trajnime të mirëmbajtjes së aeroplanëve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtëritjen dhe validimin e organizatave/shkollave për trajnim të mekanikëve të ...

Certifikimi i organizatave trajnuese për fluturim

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtrirjen dhe validimin e organizatave/shkollave për trajnim të pilotëve të mje...

Certifikimi i pajisjeve të trajnimit për simulim të fluturimit

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për aprovimin e simulatorëve për trajnimin praktik të pilotëve të mjeteve ajrore.

Certifikimi i organizatave për mirëmbajtje të mjeteve ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimin e organizatave që merren me mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

Certifikimi i organizatave për mirëmbajtje të mjeteve ajrore Pjesa-M Nënpjesa F (Part-M Subpart F)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimi i organizatave që merren me mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

Autorizim për instruktorë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës. Kjo procedurë duhet të...

Licencë për personelin e fluturimit të aviacionit të përgjithshëm (deltaplanëve dhe paraglajdëve)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Certifikimi i operatorëve ajror për punë nga ajri

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi dhe thjeshtëzimi i procesit, si dhe kontrolli dhe vlerësimi e dokumenteve të kërkuara për çertifikimit të operatorëve për punë nga ajri. Kontrollimi i dokume...

Certifikatë e vlefshmërisë së kufizuar ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia e certifikates se vlefshmërisë ajrore për mjetet ajrore.

Certifikatë e vlefshmërisë ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia e certifikatës së vlefshmërisë ajrore të mjeteve ajrore.

Certifikatë e vlefshmërisë ajrore për eksport

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është certifikimi i subjekteve për kontrollin e vlefshmërisë ajrore për eksport

Certifikimi i Qendrave Mjekësore të Aviacionit

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia dhe vazhdimin e Certifikatës së Aprovimit të Qendrave të Mjekësisë së Aviacionit (AMC) garantimi i sigurisë dhe shëndetit të udhëtarëve.

Certifikimi dhe licencimi i personelit mjekësore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është certifikimi i personelit mjekësor për kontrollorët e trafikut ajror.

Certifikatë për zhurmë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien e çertifikatës së zhurmës për mjetet ajrore.

Aprovimet e veçanta për operimet e navigacionit zonal

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrollin e dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës. Kjo procedurë duhet t...

Aprovimi i kontratës së mirëmbajtjes

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimi i kontratës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore.

Aprovimi i manualit të operimit (OM-Operations Manual)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i aktivitetit nga aplikimi formal për AOC deri te faza e demonstrimit dhe kontrollin e dokumenteve të kërkuara për transportin komercial ajror-helikopterët.

Aprovim i programit të mirëmbajtjes të çdo mjeti ajror (maintenance programme)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure ka krijimin e kushteve sa më adekuate për mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

Aprovimi i sistemit të tech-log (AIW)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimi e librit të shënimeve/ndryshimeve teknike të mjetit ajror.

Aprovimi/Miratimi i revizionit të manualëve të operimeve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara per ndryshimit dhe ri-aprovimit/miratimit të manualëve të operatorëve ajror. Kontrollimi i dokumenteve...

Pranimi/miratimi i menaxherit përgjegjës të mbajtësit të çertifikatës për operime ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe vlerësimin e dokumenteve të kërkuara. Poashtu vlërsimin e kandidatit nëpërmjet testeve (sipas nevojës). Kontrollimi dhe vlerësimi i doku...

Pranim/miratim i personelit menaxhues të mbajtësit së çertifikatës për operime ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe vlerësimi i dokumenteve të kërkuara per personelin menxhues. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës...

Licencë për përsonel të kabinës

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është liçencimi i ekuipazhit të kabines së mjeteve ajrore.

Aprovimi i programeve të trajnimeve për ekuipazhin e fluturimit dhe ekuipazhin e kabinës

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara per aprovimin/miratimin e programeve te trajnimit. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të ...

Certifikimi i ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qellimi i kësaj procedure është sigurimi se një ofrues i shërbimeve të navigacionit ajror, ofron një shërbim të sigurt, cilësor dhe efikas në bazë të rregullave dhe standardeve më të larta për siguri ...

Licencë për kontrollorë të trafikut ajror

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi se personeli përgjegjës për ofrimin e shërbimit të kontrollit të trafikut ajror i plotësojnë kërkesat rregullative, në lidhje me aftësitë, njohuritë, përvojen,...

Aprovimi për instalim dhe pajisje apo ndryshim në sistem

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qellimi i kësaj procedure është sigurimi se ndryshimet e sistemeve te MTA-se nuk ndikojne në sigurinë e operimeve: të gjitha ndryshimet e sistemit në MTA duhet të jenë vlerësuar për rëndësinë e siguri...

Licencë për import, eksport, tranzit dhe transferim të eksplozivëve apo fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i kompanive me licencë për import, eksport, transit, transferim të eksplozivëve si dhe zbatimi i ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes ...

Leje për transport të armëve, pjesëve të armëve dhe municionit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i tregut të transportit të armëve dhe municionit për personat juridik.

Licencë C për të gjitha llojet e transportit brenda Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedureofrimi i shërbimeve të transportit për nevoja krejtësisht vetanake, transport ky që realizohet jasht vendit.

Leje për transport të veçantë të udhëtarëve

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është ofrimi i shërbimeve të transportit të veçantë të kategorive apo grupeve të udhëtarëve siç janë: nxënësëve dhe studentëve nga vendbanimi deri të destinacioni dhe anasjel...

Leje për transport të lirë për qasje dhe tranzit në territorin e Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin dhe revokimin e lejeve, për operatorin e transportit rrugor të udhëtarëve që ofron shërbime të transportit ndërkombë...

Leje për transport ndërkombëtar të rregullt të udhëtarëve

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin e lejeve, për operatorin e transportit rrugor të udhëtarëve që kryen transport ndërkombëtar të udhëtareve në linjat ...

Pëlqim sanitar për depot për produkte medicinale, paisje medicinale, fabrikat farmaceutike

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Inspektorati Sanitar

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i kushteve tekniko sanitare dhe higjieniko - sanitare të objekteve ku zhvillohet çfarëdo veprimtari.

Leje për eks-humimet

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Inspektorati Sanitar

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me një dokument ligjor për procedurat e eks - humimit.