REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Miratimi i tipit të instrumenteve matëse ligjërisht të kontrolluara

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Kjo procedurë mbështetet në standarde ndërkombëtare. Qëllimi është që të mos plasohen në treg apo mos të përdoren mjetet matëse të cilat nuk janë ligjërisht të kontrolluara.

Emërimi i Trupave për Vlerësim të Konformitetit për Verifikimin e Mjeteve Matëse Ligjore

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është zbatimi i ligjit për metrologji, respektivisht miratimi i tipit të mjeteve matëse ligjore përmes secilës do sigurohet edhe cilësia e mjeteve matëse të ci...

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Certifikatë e regjistrimit të TVSH-së

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i bizneseve të cilët kategorizohen si persona të tatueshëm. Personi i regjistruar në TVSh si vullnetar apo me kalimin e pragut është i obliguar të mbledh TVS...

Autorizim për Vlerësimin e Konformitetit për derivatet e lëngëta të naftës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Industrisë

Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kompetencës teknike dhe profesionale të trupave për vlerësimin e konformitetit të cilët kryejnë inspektimin dhe testimin e karburanteve të lëngëta të naftës...

Autorizim për Vlerësimin e Konformitetit për ashensorët dhe komponentët e tyre të sigurisë

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Industrisë

Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kompetencës teknike dhe profesionale të trupave për vlerësimin e konformitetit të cilët kryejnë inspektimin e ashensorëve të rinj dhe atyre në përdorim.

Licencë për importim dhe eksportim të produkteve të duhanit

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është lëshimi i liçencave për mundësinë e zhvillimit të veprimtarisë për import/eksport të produkteve të duhanit.

Autorizim për drejtues të depos së mallrave akcizor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e një menaxhmenti adekuat dhe profesional në depot e mallrave akcizore.

Licencë për import, eksport dhe prodhim të produkteve alkoolike

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e evidencave për numrin e kompanive të licencuara dhe ndërmarrja e aktivitetit për të cilën është licencuar. Kontrolli mbi furnizimin, vendosjen, rimbursimin d...

Autorizim për lirim nga taksa e akcizës për mallin (Naftë)

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e evidencave për numrin e kompanive që janë të autorizuara dhe lirohen nga akciza për mallin (Naftë) që përdoret në proces të prodhimit, mbikqyrja e aktvitetit ...

Autorizim për Depo Doganore

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i mundësisë së vendosjes së mallrave nën mbikëqyrje doganore në një vend të autorizuar nga Dogana e Kosovës (Depo Doganore) pa pagesën e detyrimeve të importit,...

Autorizim për Përpunim të Brendshëm

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është ndihma për prodhuesit e brendshëm që lëndën e parë ta importojnë përkohësisht me qëllim të përpunimit dhe ri-eksportimit.

Autorizim për lirim në qarkullim të lirë

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është rregullimi i qarkullimit të lirë të mallrave të përjashtuara nga taksa doganore dhe shtimin e listës së mallrave me tarifë zero të taksës doganore.

Autorizim për përpunim nën kontroll doganor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi për mallrat që nuk janë të Kosovës të përdoren në Kosovë në operacione që e ndryshojnë natyrën ose gjendjen e mallrave, pa iu nënshtruar detyrimeve të importit o...

Autorizim për depo të mallrave akcizor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është themelimi i depove të mallrave akcizore.

Licencë për Qarkullues Farmaceutik me Pakicë (Barnatore) për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i Qarkulluesve Farmaceutikë me Pakicë për të mundësuar dispenzimin e produkteve dhe pajisjeve medicinale në mënyre legale në Republikën e Kosovës.

Autorizimi për import të prekursorëve

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i importeve të prekursorëve me qëllim të pengimit të keqpërdorimit për përfitimin e opijateve ilegal.

Licencë për import të pajisjeve medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i importit të pajisjeve medicinale për ruajten e shëndetit publik.

Licencë për operim me narkotikë qarkullim me pakicë

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me pakicë (barnatoreve) në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të narkotikëve.

Licencë për operim me narkotikë dhe qarkullim me shumicë dhe depo farmaceutike

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i kompanive që operojnë me narkotikë pas posedimit të autorizimit të marketingut. Evidentimi i qarkulluesve me shumicë në tërë Republikën e Kosovës, me qëll...

Licencë për herë të parë si qarkullues farmaceutik me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me shumicë në tërë Republikën e Kosovës për të siguruar shëndetin publik.

Licencë për import të produkteve medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi kësaj procedure është kontrolli i importit të produkteve medicinale. Kjo procedurë duhet ekziston për arsye të ruajtjes së shëndetit publik.

Autorizim për import të narkotikëve

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është vënja nën kontrolle të importit të barnave narkotike dhe substancave psikotrope me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik.

Leja për vendosjen e produkteve biocide në treg

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është dhënia e lejes për vendosjen në treg për mes procedurës së shkurtër - Regjistrimin e produkteve biocide është se produktet biocide, substanca aktive e të cilave janë të...

Leja për grumbullimin e bimëve të egra të mbrojtura

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përpunimi, tregtimi dhe qarkullimi në bazë të kërkesës që bëjnë kooperativat, personat juridik dhe fizik, bizneset, ekonomitë familjare ose familjet rurale. Shfrytëzim...

Leje për import/eksport të llojeve të egra të bimëve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i eksportit dhe importit të llojeve të egra të bimëve për të mbrojtur natyrën. Kjo procedurë është obligim edhe sipas standardeve të Bashkimit Evropian.

Leje për kushtet e mbajtjes, mënyrën e shenjëzimit dhe evidentimit të shtazëve të mbrojtura në internim

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i kushteve të mbajtjes së shtazëve të mbrojtura, shenjëzimin dhe evidencën. Kjo procedurë është obligim nga BE-ja.

Leje për eksport të mineraleve, shtresimeve ose fosileve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve që të janë të shpallura vlera të mbrojtura të natyrës dhe që ruhen në vendin e gjetjes, kurse vend gjetja gëzon mbrojtje ...

Leje për grumbullimin e kërpudhave dhe pjesëve të tyre

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e barazpeshës natyrore dhe moslejimin e shfrytëzimit në mënyrë të egër të natyrës.

Leje për mbajtje në internim, kultivim, shitje dhe blerje të llojeve të shtazëve të egra strikte të mbrojtura

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi kësaj procedure administrative është ruajtja e barazpeshes natyrore dhe moslejimin e dëmtimit të fondit të shtazëve strikt të mbrojtura.

Leje për importin e qeseve plastike

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i procedurës sipas së cilës duhet të aplikohet për nxjerrjen e lejes për importin e qeseve të plastikës dhe të krijohen kushte për mbrojtjen e mjedisit dhe s...

Licencë për import të naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure konsiston në licencimin e subjekteve përkatëse për importin e naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm. Në të njejtën kohë për të kontrolluar cilësinë e naftës dhe benz...

Licencë per shitje me shumicë të vajrave të rënda

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të vajrave sipas produktit të caktuar (lubrifikantë, motorikë dhe bazikë)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për shitje me shumicë të vajrave (lubrifikante, motorrike, hidraulike, përcjellje të nxehtësisë, kundërndryshkjes, izolim elektrik, punim të metaleve, etj, ose vajra bazike)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të petrolkoksit

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për deponim të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për shitje me shumicë të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për import të naftës industriale

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për import të naftës për përpunim të mëtejshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për import të bombolave të gazit për amvisëri

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për Deponim të naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë per Shitje me shumicë të naftës dhe derivative të saj për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për shitje me pakicë të naftës dhe derivative të saj

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për deponim të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për shitje me shumicë të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për shitje me pakicë të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është plotësimi i kushteve teknike për siguri, mbrojtje të shëndetit dhe ambientit, plotësimi i kushteve financiare, administrative, tatimore, komunale, ligjore nga subjektet...

Licencë për import të vajrave të rënda (mazut, solar, bitumen i lëngëzuar)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për zhvillimin e veprimtarisë së peshkimit ekonomik

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i peshkimit për qëllime ekonomike në zona të caktuara dhe regjistrimi i subjekteve që merren me këtë aktivitet.

Licencë për import të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i farave të kulturave bujqësore që importohen në Kosovë për ta garantuar cilësinë e tyre në treg.

Licencë për tregtues të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i cilësisë së farave të kulturave bujqësore që tregtohen në publik.

Licencë për tregtimin e materialit fidanor të hardhisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i materilait fidanor të pemëve me qëllim të sigurimit të cilësisë së këtyre produketeve bimore.

Licencë për importues të materialit fidanor të hardhisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është që përmes licencimit të importuesve të materialit fidanor të hardhisë të sigurohet kontrolli i cilësisë së materialit fidanor të pemëve të importuara.

Licencë për eksportues të materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kushteve adekuate për kontrollin e cilësisë së materialit fidanor të bimëve dekorative i cili ka si synim eksportimin e këtyre produkteve.

Licencë për tregtimin e materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i tregtimit të materialit fidanor të bimëve dekorative që të garantohet konsumatori për cilësinë e këtyre produkteve.

Licencë për importim të plehrave artificiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e rregullave të mbrojtjes së prodhuesve, importuesve e konsumatorëve të plehrave artificiale dhe sistemit rregullues të plehrave në Kosovë për të mbrojtur kons...

Licencë për tregtimin e plehrave artificiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e rregullave të mbrojtjes së prodhuesve, importuesve, tregtuesve e konsumatorëve të plehrave artificiale dhe sistemit rregullues të plehrave në Kosovë për të m...

Leje për persona përgjegjës në barnatore bujqësore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i certifikimit/licencimit të personave përgjegjës për barnatore bujqësore pa të cilat këto të fundit nuk mund të themelohen.

Licencë për prodhim të armëve, pjesëve të armës dhe municionit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi juridik për ushtrimin e veprimtarisë e prodhimit të armëve, pjesëve të armës dhe municionit.

Certifikatë për kushtet minimale të ruajtjes së armëve dhe municionit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kushteve për tregtimin e armëve, pjesëve të armëve dhe municonit nga persona juridik, për të garantuar sigurinë publike.

Leje për tregti me armë, pjesëve të armës dhe municion

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi juridik për ushtrimin e veprimtarisë e tregtisë së armëve, pjesëve të armës dhe municionit.

Lincenca për importin dhe shitjen me shumicë të duhanit

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij si dhe për të siguruar cilësinë e tyre në treg.

Lincencë për eksport të produkteve të duhanit përveç duhanit të parfementuar dhe të papërpunuar

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me eksportin dhe importin për tregtimin e duhanit dhe të produkteve të tij si dhe për të garantuar cilësinë e produkteve në treg.

Lincenca për import dhe shitje me shumicë të cigareve puro (cigarillos) dhe nargjile

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me eksportin importin dhe tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij si dhe për të kontrolluar cilësinë e duhanit në treg.

Licencë për eksportim të verës dhe prodhimeve të tjera nga rrushi dhe vera

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Me këtë procedurë rregullohet qarkullimi, përpunimi i rrushit për kushtet e vënies në qarkullim të verës dhe produkteve të tjera të përpunimit të rrushit dhe verës, destilimi, mbrojtja e verës së prod...

Licencë për importim të verës dhe prodhimeve të tjera nga rrushi dhe vera

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i cilësisë të prodhimit të verërave të importuara që shitja e tyre në treg vendor të jetë e