REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Odobrenje za vrste legalno kontrolisanih mernih uredjaja

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Ova procedura se zasniva na medjunarodnim standardima. Cilj je sprecavanje puštanja u promet na tržištu ili korišcenje mernih uredjaja koji nisu legalno kontrolisani.

Imenovanje organa za ocjenu usaglašenosti za verifikaciju pravnih instrumenata za merenje

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Svrha ove administrativne procedure je sprovodjenje zakona o metrologiji, tj. odobrenje za vrste legalno kontrolisanih mernih uredjaja, što omogucuje da su kvalitetni merni uredjaji u prometu i da se ...

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Sertifikat o registraciji PDV

Ministarstvo Za Finansije, Poreska uprava Kosova

Svrha ove procedure je evidentiranje preduzeca koja su kategorisana kao lica koja se oporezuju. Lice koje se dobrovoljno prijavilo za PDV ili lice koje je došlo prag pravne granice mora prikupljati PD...

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za tecne naftne derivate

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Svrha ove pprocedure je procena tehnicke i profesionalne nadležnosti tela za ocenu usaglašenosti koja vrše inspekciju i ispitivanje tecnih naftnih goriva namijenjenih plasiranju na tržište Kosova.

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za liftove i njihove bezbednosne komponente

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Svrha ovog postupka je procena tehnicke i profesionalne kompetentnosti tiela za ocenu usaglašenosti koja vrše inspekciju novih liftova i onih koji se koriste.

Licenca za uvoz i izvoz duvanskih proizvoda

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je izdavanje dozvola za mogucnost razvijanja aktivnosti za uvoz / izvoz duvanskih proizvoda.

Ovlašcenje za upravnike skladišta za robu sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je uspostavljanje adekvatnog i profesionalnog upravljanja u skladištu akciznih proizvoda.

Licenca za uvoz, izvoz i proizvodnju alkoholnih proizvoda

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje imaju dozvolu i njihov rad na aktivnostima za koje imaju dozvole. Kontrola snabdevanja, ugradnje, naknade i suspenzije ce omoguciti uspostavljanje...

Ovlašcenje za izuzimanje od akciza na robu (naftu)

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje su ovlašcene i izuzete iz placanja akciza na robu (naftu) koja se koristi u procesu proizvodnje, nadziruci aktivnosti kompanije. Podaci mogu biti k...

Ovlašcenje za carinsko sladište

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ovog postupka je stvaranje mogucnosti stavljanja robe pod carinsku kontrolu na mestu ovlašceno od Carine Kosova (carinsko skladište) bez placanja uvoznih dažbina, te se stoga placanje carine odl...

Ovlašcenje za internu obradu

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je da pomogne mnogim domacim proizvodacima u uvozu sirovih materijala privremeno u svrhu prerade i ponovnog izvoza.

Ovlašcenje za puštanje u slobodan promet

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove administrativne procedure je regulisanje slobodnog prometa robe koja je izuzeta od carinskih dažbina i sprovodenje liste robe za koju ne postoje carinske dažbinske takse.

Ovlašcenje za obradu robe pod carinskom kontrolom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Postupak za obradu robe koja je pod carinskom kontrolom omogucava da se roba koja nije sa Kosova koristi u poslovima koji menjaju prirodu ili stanje robe, bez da podleže uvoznim dažbinama ili merama k...

Ovlašcenje za skladište za robu sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je izgradnja skladišta za robu sa akcizom od strane Carina Kosova.

Maloprodajna farmaceutska licenca (Apoteka) za medicinske proizvode i opremu

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je licenciranje prodavaca na malo i omogucava legalno stavljanje u promet medicinskih proizvoda i medicinske opreme u Republici Kosovo

Licenca za uvoz prekursora

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je kontrola uvoza prekursora kako bi se sprecilo zloupotreba u korist ilegalnih opijata.

Licenca za uvoz medicinske opreme

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je kontrola uvoza medicinskih sredstava a za rad ocuvanje javnog zdravlja.

Licenca za rad sa maloprodajnom distribucijom lekova

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je identifikovanje maloprodajnih distributera (apoteka) širom Republike Kosovo, a sa ciljem uspostavljanja kontrole protoka narkotika.

Licenca za rad sa narkoticima i promet na veliko sa farmaceutskim skladištima

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je kontrola kompanija koje se bave lekovima koje imaju ovlašcenje reklamiranja. Identifikovanje veleprodajnih distributera širom Republike Kosovo, a sa ciljem uspostavljanja kontro...

Prvo licenciranje distributeru veleprodaje medicinskih proizvoda i opreme

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je identifikovanje veleprodajnih distributera širom Republike Kosovo kako bi se ocuvalo javno zdravlje.

Licenca za uvoz medicinskih proizvoda

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je kontrola uvoza medicinskih proizvoda. Ova procedura treba da postoji iz razloga ocuvanja javnog zdravlja.

Licenca za uvoz droge

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je staviti pod kontrolu uvoz opojnih droga i psihotropnih supstanci radi ocuvanja javnog zdravlja.

Licenca za stavljanje u promet biocidnih proizvoda

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je izdavanje dozvole za stavljanje u promet po ubrzanom postupku - registracija biocidnih proizvoda je što su biocidni proizvodi aktivne supstance pod Rasporedom I, te da ove sups...

Dozvola za sakupljanje divljih zašticenih biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je procesiranje, trgovina i cirkulacija na osnovu potražnje od strane zadruga, pravnih i fizickih lica, preduzeca, domacinstava ili seoskih domacinstava. Upotreba zašticenih divlji...

Dozvola za uvoz/izvoz divljih sorti biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je nadzor uvoza i izvoza divljih sorti biljaka kako bi se sacuvala buducnost. Ova procedura se sprovodi pod standardima Evropske unije.

Dozvola o uslovima držanja, nacinu obeležavajnja i evidentiranja zašticenih životinja u zatoceništvu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da stvori uslove za cuvanje zašticenih životinja, njihovo obeležavanje i evidentiranje. Postupak propisuje EU.

Dozvola za izvoz minerala, slojeva ili fosila

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je ocuvanje minerala, fosila i slojeva koji su proglašeni zašticenim prirodnim vrednostima i cuvani na lokaciji mesta, dok lokacija pronalazi zaštitu kao zašticenu vrijednost priro...

Dozvola za prikupljanje gljiva i njihovih delova

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je ocuvanje prirodne ravnoteže i ne dozvoljavanje divlje eksploatacije prirode.

Dozvola za držanje u egzil, uzgoja, prodaje i kupovine zašticenih vrsta divlje svinje

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove administrativne procedure je zaštita prirodne ravnoteže i sprecavanje cinjenja štete strogo zašticenim životinjama.

Dozvola za uvoz plasticnih kesa

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je definisanje procedure koja se primenjuje na dobijanje dozvole za uvoz plasticnih kesai i stvaranje uslova za zaštitu životne sredine i ljudsko zdravlje.

Licenca za uvoz nafte i naftnih derivata za opštu upotrebu

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je licenciranje relevantnim entitetima za uvoz nafte i gasa za opštu potrošnju. Istovremeno provjeriti kvalitet nafte i gasa koji se nudi na tržištu.

Licenca za veleprodaju mazuta

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji uslove tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa...

Licenca za uvoz ulja prema navedenom proizvodu (maziva, motor i baza)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važec´im zakonskim i...

Licenca za veleprodaju ulja (maziva, motora, hidraulike, toplotne pratnje, protiv rde, elektricne izolacije, obrada metala itd. Ili bazna ulja)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važeci...

Licenca za uvoz petrokemikalija

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zakonskim i ...

Licenca za uvoz kerozina

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i mogucnost izveštavanja i nadgledanja tržišta po važecim zakonima ...

Licenca za skladištenje kerozina

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da ima kvalitativne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zako...

Licenca za veleprodaju kerozina

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da ima kvalitativne proizvode, kao i mogucnost izveštavanja i nadzora nad tržištem u skladu sa važecim ...

Licenca za uvoz industrijskog dizela

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske, kvalitativne i tržišne zahteve za izveštavanje i nadzor prema važecim zakonima i podzakonskim aktima.

Licenca za uvoz dizela za dalju obradu

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske, kvalitativne i tržišne zahteve za izveštavanje i nadzor prema važecim zakonima i podzakonskim aktima.

Licenca za uvoz gasnih cilindara za domacinstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izveštavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zakonskim i p...

Licenca za skladištenje dizela i benzina radi opšte potrošnje

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i pracenja tržišta u skladu sa važecim z...

Licenca za veleprodaju dizela i benzina radi opšte potrošnje

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važeci...

Licenca za maloprodaju nafte i naftnih derivata

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važeci...

Licenca za uvoz tecnog naftnog gasa (TNG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i prac´enja tržišta u skladu sa važec´im...

Licenca za skladištenje tecnog naftnog gasa (LPG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i pracenja tržišta u skladu sa važecim z...

Licenca za veleprodaju tecnog naftnog gasa (LPG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i pracenja tržišta u skladu sa važecim z...

Licenca za maloprodaju tecnog naftnog gasa (LPG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je ispunjenje tehnickih uslova za sigurnost, zaštitu zdravlja i životne sredine, ispunjavanje finansijskih, administrativnih, poreskih, opštinskih, zakonskih uslova od strane entit...

Licenca za uvoz mazuta ili odredjenih proizvoda (sirova nafta, mazut, tecni bitumen)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji uslove tehnicke, pravne, finansijske, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važeci...

Licenca za ekonomski ribolov

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je da omoguci ribolov ekonomskih namena u odredenim oblastima i da registruje subjekte ukljucene u ovu aktivnost.

Licenca za uvoz semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola semenskih useva uvezenih na Kosovo kako bi se garantovao njihov kvalitet na tržištu.

Licenca za trgovanje semenjem

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola kvaliteta semenskog materijala koji se prodaje javnosti.

Licenca za trgovinu semenskim materijalom za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da kontroliše sadni materijal drveca kako bi se osigurala kvaliteta ovih biljnih proizvoda.

Licenca za uvoznike semenskog materijala za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je osigurati kontrolu kvaliteta sadnog materijala uvoznih stabala kroz licenciranje uvoznika semena vinove loze.

Licenca za izvoznike semenskog materijala za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da obezbedi adekvatne uslove za kontrolu kvaliteta sadnog materijala dekorativnih biljaka namenjenih za izvoz ovih proizvoda.

Licenca za trgovanje semenskim materijalom za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da kontroliše marketing sadnog materijala dekorativnih biljaka kako bi garantovao kvalitet kupcu ovih proizvoda.

Licenca za uvoz veštackih djubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je postavljanje pravila zaštite za proizvodace, uvoznike i korisnike djubriva i za regulatorni sistem za djubriva na Kosovu kako bi se zaštitili korisnici dubriva.

Licenca za trgovanje veštackim djubrivima

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je postavljanje pravila zaštite za proizvodace, uvoznike, trgovce i korisnike djubriva i za regulatorni sistem za djubriva na Kosovu kako bi se zaštitili korisnici djubriva.

Dozvola za odgovorne osobe u poljoprivrednim apotekama

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da omoguci sertifikovanje/izdavanje dozvola licima odgovornim za poljoprivredne apoteke, bez kojih drugi deo ne može biti ustanovljen.

Licenca za proizvodnju oružja, delova oružja i municije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je dobijanje zakonskog prava pravnog lica da vrši delatnost proizvodnje oružja, delova oružja i municije.

Sertifikat za minimalne uslove skladištenja oružja i municije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je obezbediti uslove za trgovanje oružjem, delovima oružja i municijom za pravna lica kako bi se osigurala javna bezbednost.

Dozvola za trgovanje oružjem, deo oružje i municijom

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sticanje zakonskog prava od strane pravnog lica za obavljanje delatnosti i trgovinu oružjem, delovima oružja i municije

Licenca za uvoz i veleprodaju duvana

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata koji se bave trgovinom duvana i njegovim proizvodima kako bi osigurali njihov kvalitet na tržištu.

Licenca za izvoz proizvoda od duvana, osim nefermentisanog i nepreradenog duvana

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata ukljucenih u izvoz i uvoz za plasman duvana i njenih proizvoda, kao i za garantovanje kvaliteta proizvoda na tržištu.

Licenca za uvoz i veleprodaju cigara i nargila

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata koji se bave uvozom i prometom duvana i duvanskih proizvoda i provjeravanje kvaliteta duvana na tržištu.

Licenca za izvoz vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Ovom procedurom se reguliše distribucija, prerada grožda u svrhu proizvodnje vina, proizvodnju i uslove za distribuciju vina i drugih proizvoda od grožda, destilaciju, zaštitu proizvodnje vina, proizv...

Licence za uvoz vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Svrha ove procedure je da kontroliše kvalitet uvezene proizvodnje vina tako da je njihova prodaja na lokalnom tržištu sigurna za potrošaca.

Saglasnost za osnivanje ekonomske zone

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Investicije i Podršku Preduzecima - KIESA

Svrha ove procedure je da se osigura da zemlja na kojoj se planira gradnja ekonomske zone mora imati imovinu koja je definisana, ne bi trebala biti poljoprivredno zemljište, da ne bude deo kulturnog n...

Dozvola za rad na opremi pod pritiskom (uverenje o ispunjavanju bezbednosnih zahteva za rad na opremi pod pritiskom)

Ministarstvo Ekonomskog Razvoja, Energetski inspektorat

Ova procedura ima za cilj zaštitu i bezbednost života ljudi, opreme i životne sredine od curenja i eksplozije opreme pod pritiskom

Licenca za uvoz duvana

Agencija za hranu i veterinarstvo, Pogranični fitosanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je nadgledanje entiteta koji se bave uvozom i trgovinom duvana kako bi se na tržište doveli kvalitetni proizvodi koji imaju uticaja na javno zdravlje.

Sanitarna saglasnost za preduzeca u državnom vlasništvu, proizvodjace, institute, medicinske ustanove i univerzitetske ustanove

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost kako bi se osiguralo javno zdravlje.

Sanitarna saglasnost za skladištenje medicinskih proizvoda, medicinske opreme, farmakoloških fabrika

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost.

Uvozna dozvola za proizvode životinjskog porekla

Agencija za hranu i veterinarstvo, Pogranični veterinarski inspektorat

Svrha ove procedure je da omoguci uvoz iz fabrika sa niskim rizikom po javno zdravlje. Dozvola se izdaje samo za trece zemlje i zemlje clanice CEFTA.

Licenca za promet na tržištu medicinskih veterinarskih proizvode na veliko

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je nadzor entiteta koji trguju medicinskim veterinarskim proizvodima kako bi se garantovalo zdravlje životinja i javno zdravlje.

Licenca za trgovanje na maloprodajnoj pijaci za veterinarske proizvode

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je nadzor poslovnih entiteta koji trguju medicinskim veterinarskim proizvodima kako bi se garantovalo zdravlje životinja i javno zdravlje.