REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikata e përdorimit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Planifikimit Hapsinor, Ndërtimit dhe Banimit

Qëllimi i kësaj procedure është marrja e Certifikatës së përdorimit për objektet e përfunduara, që nënkupton se objekti/ndërtimi i plotëson të gjitha kerkesat për përdorimin e tij përkatesisht janë pl...

Pëlqim në lokacion për ndërtimin e objekteve për materiet e rrezikshme (deponitë, stacionet e pikës së shitjes së karburanteve)

Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencioni për Menagjim Emergjent

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i mekanizmave mbrojtës për parandalimin e shkaqeve dhe përhapjes së zjarrit, ndërmarrja e masave për mbrojtje nga zjarri për të garantuar sigurinë publike.

Pëlqim për dokumentacionin investivo - teknik (projekte) në kuptimin e masave për mbrojtje nga zjarri

Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencioni për Menagjim Emergjent

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i mekanizmave mbrojtës për parandalimin e shkaqeve dhe përhapjes së zjarrit, ndërmarrja e masave për mbrojtje nga zjarri.

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Leja e ndërtimit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Planifikimit Hapsinor, Ndërtimit dhe Banimit

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi se ndertesat janë të sigurta dhe në përputhje me Kodin e ndërtimit. Leja ndërtimore ju siguron se ndërtimi juaj ndërtohet në vendin e duhur, përmirëson cilësin...

Licencë për hulumtim për minerale ndërtimore

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi i lëndëve minerale në Republikës e Kosovës, mbikëqyrja e personave në industrinë minerale, lehtësimi dhe mbeshtetja e një pjesëmarrje dhe konkurrence më të ma...

Autorizimi Mjedisor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është parandalimi ose zvogëlimi i ndikimeve negative të aktiviteteve ose projekteve të përkohshme të propozuara dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në ruajtjen dhe përmirësim...

Leja Mjedisore e Integruar

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative është parandalimi dhe kontrollimi i integruar i ndotjes, përmirësimi i mjedisit, mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe përmirësimi i cilësisë së jetës.

Pëlqimi Mjedisor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është që përmes planeve dhe programeve, të sigurojë shkallë të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

Leje Mjedisore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative është rregullimi i kritereve për marrjen e Lejes Mjedisore për të parandaluar dhe zvogëluar ndikimet negative në mjedis të veprimtarive publike dhe private.