REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Licenca për menaxhimin e mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i procedurës sipas së cilës duhet të aplikohet për nxjerrjen e licencës dhe të krijoj kushte për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njeriut prej ndotjes dh...

Leje për eksport të mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kushteve dhe procedurave për lëshimin e lejeve për eksport të mbeturinave në Republikën e Kosovës, për të mbrojtur mjedisin.

Leje për import të mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kushteve dhe procedurave për lëshimin e lejeve për import të mbeturinave në Republikën e Kosovës.

Leje ujore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Qëllimi i kësaj procedure është administrimi, menaxhimi i integruar dhe i qëndrueshëm i ujërave për të siguruar sasi të mjaftueshme dhe cilësi të mirë për të gjithë shfrytëzuesit sipas acquis së BE-së...

Pëlqim ujor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është administrimi, menaxhimi i integruar dhe i qëndrueshëm i ujërave për të siguruar sasi të mjaftueshme dhe cilësi të mirë për të gjithë shfrytëzuesit sipas acquis së BE-së...

Licencë për shërbime të ujësjellësit

Autoriteti Rregullativ Shërbimeve të Ujit

Rregullimi i ofrimit të shërbimeve të ujësjellësit, ujrave të ndotura, shërbimet e ujit me shumicë të papërpunuar, shërbime e ujit me shumicë të përpunuar; në Sektorin publik;