REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për aktivitete të veçanta

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është të u lëshohet personave juridik që kanë të bëjnë me seperacion: bazë asfallti ose betoni.

Licencë për shfrytëzim zejtar

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është ndërmarrja e aktiviteteve të shfrytëzimit zejtar të burimeve minerale në Kosovë.

Licencë për interes të publikut

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është lëshimi i licencës vetëm për ndërmarrjet publike dhe ndërmarrjet në pronesi shoqerore që kanë interes të madhe për vendin. Kjo licencë ju lëshohet psh. Trepçës, Korpora...

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Licencë për hulumtim për minerale ndërtimore

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi i lëndëve minerale në Republikës e Kosovës, mbikëqyrja e personave në industrinë minerale, lehtësimi dhe mbeshtetja e një pjesëmarrje dhe konkurrence më të ma...

Licencë për hulumtim për të gjitha mineralet e tjera

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi i lëndëve minerale në Republikën e Kosovës, mbikëqyrja e personave në industrinë minerale, lehtësimi dhe mbështetja e një pjesëmarrje dhe konkurrence më të ma...

Licencë për mbajtjen e të drejtave për 1 vit dhe 3 vite

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e kohëzgjatjes se një Licence për hulumtim ose shfrytëzim pas pezullimit.

Licencë për shfrytëzim për mineralet energjetike

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është ndërmarja e aktiviteteve të shfrytëzimit ose eksplorimit të burimeve minerale në Kosovë.

Licencë për shfrytëzim për të gjitha mineralet e tjera përveç atyre energjetike

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është ndërmarja e aktiviteteve të shfrytëzimit ose eksplorimit të burimeve minerale në Kosovë.

Pëlqim për menaxhimin e të mirave të natyrës në zonat shkëmbore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i aktiviteteve të shfrytëzimit të të mirave të natyrës, për të evituar degradimin e zonave shkëmbore dhe vendbanimeve të bimëve steno endemike.

Leje për hulumtimin e vend-gjetjes së mineraleve, fosileve dhe shtresimeve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve që janë të shpallura vlera të mbrojtura të natyrës që ruhen në vendin e gjetjes, kurse vend gjetja gëzon mbrojtje si vl...

Leje për eksport të mineraleve, shtresimeve ose fosileve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve që të janë të shpallura vlera të mbrojtura të natyrës dhe që ruhen në vendin e gjetjes, kurse vend gjetja gëzon mbrojtje ...

Licencë për import të naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure konsiston në licencimin e subjekteve përkatëse për importin e naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm. Në të njejtën kohë për të kontrolluar cilësinë e naftës dhe benz...

Licencë per shitje me shumicë të vajrave të rënda

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të vajrave sipas produktit të caktuar (lubrifikantë, motorikë dhe bazikë)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për shitje me shumicë të vajrave (lubrifikante, motorrike, hidraulike, përcjellje të nxehtësisë, kundërndryshkjes, izolim elektrik, punim të metaleve, etj, ose vajra bazike)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të petrolkoksit

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për import të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për deponim të kerozinës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për import të naftës industriale

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për import të naftës për përpunim të mëtejshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundesinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për Deponim të naftës dhe benzinës për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë per Shitje me shumicë të naftës dhe derivative të saj për konsum të përgjithshëm

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...

Licencë për deponim të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për shitje me shumicë të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikqyrje të tregut sipas ...

Licencë për shitje me pakicë të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është plotësimi i kushteve teknike për siguri, mbrojtje të shëndetit dhe ambientit, plotësimi i kushteve financiare, administrative, tatimore, komunale, ligjore nga subjektet...

Licencë për import të vajrave të rënda (mazut, solar, bitumen i lëngëzuar)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për rregullimin e tregut të naftës

Qëllimi i kësaj procedure është për t'u siguruar që subjekti i plotëson kushtet teknike, juridike, financiare, se ka produkte cilësore, si dhe për mundësinë për raportim dhe mbikëqyrje të tregut sipas...