REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Autorizim për vlerësimin e konformitetit për sigurinë e lodrave

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Industrisë

Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kompetencës teknike dhe profesionale të trupave për vlerësimin e konformitetit të cilët kryejnë procedurat e vlerësimit të konformitetit për lodrat si në vi...

Pëlqim paraprak për shpalljen e monumentit të natyrës, peizazhit të mbrojtur ose monumentit të arkitekturës së parqeve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i procedurave unike në territorin e Kosovës duke pasur parasysh që Komunat mund të shpallin të mbrojtura vlerat e natyrës në këto tri kategori.

Leje për organizimin e vozitjes, vozitjen dhe parkimin e automjeteve motorike

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është evitimi i dëmeve të mundshme që mund të shkaktojnë këto aktivitete në zonat e mbrojtura të natyrës.

Leje për mbajtjen në internim të llojeve të shtazëve të egra vendore ose të huaja për qëllim shfaqjeje për publikun në kopshte zoologjike, akuariume, terrariume ose në hapësira të ngjashme

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Parashihet me qëllim të rregullimit të mbajtjes në internim të llojeve të shtazëve të egra vendore ose të huaja për qëllim shfaqjeje për publikun në kopshte zoologjike, akuariume, terrariume ose në ha...

Leje për peshkim sportivo-rekreativ

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e regjistrit për peshkim sportiv - rekreativ.

Licencimi i Federatave të Sportit, të cilat themelohen/janë organizata jo-qeveritare (OJQ)

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Qëllimi i kësaj procedure është që federatat e sportit të themelohen dhe organizohen me vullnet të lirë, përmes regjistrimit tek organi kompetent (departamenti i OJQve). Ato janë të pavarura në realiz...

Leje për armë koleksionuese

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është të lejimi i personit juridik dhe fizik të posedojë armë koleksionuese

Pëlqim për blerjen e armës së zjarrit - personat fizik

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi fizik për blerë armë, pjesë të armës dhe municionit.

Leje për posedim të armës së zjarrit (Për shoqatat e gjuetisë dhe shenjëtarisë)

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i personit juridik të licencuar që të posedoj armë zjarri që i takojnë kategorisë B dhe C, që të garantojë sigurinë publike duke evidentuar personat të cilët kan...

Pëlqim për ndërhyrjet/projektet e konservimit/restaurimit në ndërtesat e trashëgimisë kulturore

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i marrjes së pëlqimit për ndërhyrje konservuese dhe restauruese në ndërtesat/monumente të trashëgimisë kulturore dhe hapësirave për rreth.