REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikim i automjetit të akredituar transportues

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i zbatimit të dispozitave ligjore më të cilat është e rregulluar fusha e sigurisë private, ngritja e nivelit të sigurisë të transportit të parave të gatshme.

Pëlqim në lokacion për ndërtimin e objekteve për materiet e rrezikshme (deponitë, stacionet e pikës së shitjes së karburanteve)

Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencioni për Menagjim Emergjent

Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i mekanizmave mbrojtës për parandalimin e shkaqeve dhe përhapjes së zjarrit, ndërmarrja e masave për mbrojtje nga zjarri për të garantuar sigurinë publike.

Certifikatë për dhënien e provimit profesional për mbrojtje nga zjarri

Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencioni për Menagjim Emergjent

Qëllimi i kësaj procedure është arritja e nivelit ma të lartë të arsimimit - aftësimit për ketë lëmi.

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Leje për pajisje me vula institucionet e Republikës së Kosovës

Ministria e Administratës Publike

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja e institucioneve publike me vula dhe që përmes tyre personat a autorizuar të jenë në gjendje të kryejnë shërbimet e nevojshme administrative.

Licencë për paketues të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i paketimit të farave të kulturave bujqësore për të siguruar cilësinë e tyre.

Licencë për ripaketus të plehrave artificiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i një klime në të cilën edhe prodhuesit e plehrave artificiale do të kenë mundësinë për ta ushtruar veprimtarinë e tyre në një ambient rregullativ të përshtash...

Vërtetim për lajmërim të punës deri në 30, 60 dhe 90 ditë

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale , Agjensia e Punësimit e Republikës së Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative konsiston në ofrimin e kushteve shtetasve të huaj në Kosovë që të krijojnë marrdhënie pune me një periudhe kohore prej 30, 60 dhe 90 ditë.

Licencë për shërbimet themelore të sigurimit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është ngritja e nivelit të sigurisë private, me ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e përgjithshme në vend, si dhe monitorimi dhe kontrollimi i aktiviteteve të kompanisë pri...

Licencë për shërbimet e vëzhgimit elektronik të pronës

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i të gjitha dispozitave ligjore më të cilat është e rregulluar fusha e sigurisë private, ngritja e nivelit të sigurisë private, me ndikim të drejtpërdrejtë në s...

Licencë për shërbimet e sigurimit të tubimeve publike

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i të gjitha dispozitave ligjore më të cilat është e rregulluar fusha e sigurisë private, ngritja e nivelit të sigurisë private, me ndikim të drejtpërdrejtë në s...

Autorizim për nisjen fillestare të veprimtarisë të kompanisë private të sigurimit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është synimi që të kontrollohet veprimataritë të cilat ushtrohen nga Kompanitë private të sigurimit, si dhe luftimi i informalitetit.

Licencë për punëtor i sigurimit themelor

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është ngritja e nivelit të sigurisë private, me ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e përgjithshme në vend, marrja e njohurive gjatë trajnimit te themelor profesional dhe p...

Licenca për institucione trajnuese - Trajnim themelor profesional

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është ngritja e nivelit të aftësimit dhe përgjegjësisë të punëtorëve të sigurimit.

Licencë për institucion trajnues - Trajnime të specializuara

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i zbatimit të dispozitave ligjore më të cilat është e rregulluar fusha e sigurisë private, ngritja e nivelit të aftësimit dhe përgjegjësisë të punëtorëve të ...

Kartelat zyrtare të identifikimit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është ushtrimi i veprimtarisë nga kompanitë private të sigurimit me punëtorë të licencuar.

Certifikimi i qendrës së kontrollit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është plotësimi i një numri të standardeve të përcaktuara me ligj dhe udhëzim administrativ, përmes së cilave kontrollohen aktivitetet e kompanive të sigurisë private.

Autorizim për caktimin e operatorit të mbrojtjes së afërt për personin që sigurohet

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është ngritja e nivelit të sigurisë private, më ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e përgjithshme në vend, si dhe monitorimi, kontrollimi i aktiviteteve të kompanise privat...

Licencë për mbajtës të qenit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është ngritja e nivelit të sigurisë private, me ndikim të drejtpëdrejtë në sigurinë e përgjithshme në vend, si dhe monitorimi, kontrollimi i aktiviteteve të kompanisë private...

Licencë për përdorim të eksplozivëve dhe fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i kompanive me licencë për përdorim të eksplozivëve dhe fishekzjarrëve si dhe zbatimi i ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes së njerëz...

Licencë për import, eksport, tranzit dhe transferim të eksplozivëve apo fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i kompanive me licencë për import, eksport, transit, transferim të eksplozivëve si dhe zbatimi i ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes ...

Licencë për poligonet civile për qitje

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Poligonet civile për qitje janë objekte të dedikuara për ushtrime sportive rekreative në qitje, si dhe për aftësime lidhur me përdorimin e drejtë dhe të sigurt të armës së zjarrit, pneumatike dhe a...

Licenca për qendër aftësimi me armë

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi juridik për ushtrimin e veprimtarisë së aftësimit të individëve për përdorim te sigurt të armëve.

Leje për deponim të eksplozivit ose fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është plotësimi i kushteve të sigurisë nga personat që kanë në posedim eksploziv, në mënyrë që të garantohet siguria publike.

Leje për asgjësim të eksplozivëve/fishekzjarreve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja e kompanive me leje 1 ditore për shkatërrimin dhe asgjësimin e fishekzjarreve si dhe zbatimi i ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes së n...

Leje për armë të kategorisë D

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi për bartjen e armëve vetëm në vendet e gjahut, shenjëtarisë vendeve të trajnimit ose vendeve për riparim.

Leja për mbajtje të armës së zjarrit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure administrative është përcaktimi i procedurave për leje për armëmbajtje për personat fizik në Republikën e Kosovë, të bazuar në arsye të justifikueshme dhe legjitime, me qëlli...

Pëlqim për blerje të armës së zjarrit - personat juridik

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi juridik për të blerë armë, pjesë të armës dhe municionit.

Pëlqim për blerjen e armës së zjarrit - personat fizik

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi fizik për blerë armë, pjesë të armës dhe municionit.

Certifikatë e dhënies së provimit profesional për armë

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është testimi i njohurisë profesionale për përdorimin, mirëmbajtjen dhe njohurinë për armët sepse kemi të bëjmë me materie të rrezikshme që mund të kenë ndikim në sigurinë pu...