REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për kompanitë e gjeodetëve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencioni Kadastral i Kosovës

Regullohet procedura e licencimit të kompanive gjeodete për regjistrimin, ruajtjen mirëmbajtjen, shfrytëzimin e dhënave kadastrale shërbejnë për garantimin e të drejtave pronësore

Licencë për gjeodet

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencioni Kadastral i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është garantimi i cilësisë dhe njohurive të profesionisteve në fushën e gjeodezisë.

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Licencë profesionale individuale për personat fizik për vlerësimin e pasurive të paluajtshme

Ministria e Financave

Qëllimi i kësaj procedure është që të sigurohet që kandidatët e paraqitur t'i plotësojnë të gjitha procedurat administrative në mënyrë që të jenë pjesë e procesit.