REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre bizn...

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të ortakërisë dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Licencë për Operatorë të Shpërndarjes të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audivizuale përmes rrjetit kabllorë, Iptv, Ott dhe Satelitor

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shërbimeve të rrjetit për opertatorë kabllorë në Republikën e Kosovës.

Licencë për ofrues te shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale me transmeim tokesor (Licencë për radio dhe TV me fuqi të ulët)

Komisioni i Pavarur për Media

Rregullimi i ofruesve të sherbimeve mediale audio dhe audiovizuele përmes operatorëve të Shpërndarjes në Republikën e Kosovës.

Licencë për ofrues të sherbimeve mediale audio dhe audiovizuale me transmetim tokesor (Radio dhe TV lokale)

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shërbimeve mediale audiovizuele në Republikën e Kosovës.

Licencë për ofrues te sherbimeve mediale audio dhe audiovizuale me transmetim tokesor (Licencë për radio dhe TV regjionale)

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i sherbimeve mediale audiovizuele në Republikën e Kosovës si dhe krijimi i një tregu të konkurrencës së lirë të mediave në Kosovë.

Licencë për ofrues të shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale me transmetim tokësorë (radio dhe TV) Nacionale

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shërbimeve mediale audiovizuele në Republikën e Kosovës.

Licencë për Ofrues të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale përmes Operatorëve të Shpërndarjes (radio dhe TV)

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shërbimeve mediale audiovizuele në Republikën e Kosovës si dhe krijimi i një tregu të konkurrencës së lirë të mediave në Kosovë.

Licencë për shoqata kolektive për administrimin e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Qëllimi i kësaj procedure është administrimi kolektiv dhe mbrojtja e të drejtave të autorit. Nëpëmjet këtyre shoqatave bëhet mbledhja dhe shpërndarja e kompensimeve të bartësve të të drejtave.