REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

 

Ligji Nr. 04/L-202 “Për sistemin e lejeve dhe licencave” i aprovuar nga Kuvendi i Kosovës në Dhjetor 2013, nxjerr si detyrim themelimin, administrimin dhe funksionimin e regjistrit të lejeve dhe licencave në nivelin qendror të Republikës së Kosovës. Në këtë regjistër do të gjeni të gjitha llojet e lejeve dhe licencave (duke përfshire dhe certifikime, autorizime, aprovime, pëlqime etj) që institucionet e nivelit qendror lëshojnë për të rregulluar veprimtaritë ekonomike, tregtare apo profesionale private dhe publike.