CENTRAL REGISTRY OF
PERMITS AND LICENCES

AL  SR  EN

Leje për shfrytëzimin e tokës për shtëpi bjeshkatarësh

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Purpose: Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës së shfrytëzimit me qira të tokës pyjore në pronësi shtetërore për shtëpi bjeshkatarësh.

Description: Kjo leje aplikohet për ta mundësuar shfrytëzimin e tokës pyjore për shtëpi bjeshkatarësh. Parashtruesi i kërkesës obligohet të kompletojë dokumentacionin e kërkuar nga Agjensioni Pyjor i Kosovës. Kërkesa më pas verifikohet në terren nga komisioni profesional i cili edhe harton rekomandimet për Kryeshefin Ekzekutiv të Agjensionit, për aprovim ose refuzim të kërkesës. Kjo leje nevojitet për të fituar të drejtën e shfrytëzimit me qira të tokës pyjore në pronësi shtetërore. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdim.

Legal basis

Validity of permit: 5 vite

Authority for appeal: Agjencia e Pyjeve të Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Deadline for appeal: 15 ditë

Information requested

 • Pronësia e ngastrave (Titullari i pronës);
 • Numri i parcelave dhe ngastrave;
 • Kultura e ngastrave (pyll, tokë pyjore, kullotë) etj;
 • Sipërfaqja e kërkuar me qira;
 • Qëllimi i kërkesës;
 • Zona Kadastrale;
 • Kuvendi Komunal ku ndodhet Parcela;
 • Emeri i Operatorit Ekonomik dhe përfaqësuesit që ka parashtruar kërkesë;
 • Numri i telefonit për kontakt;

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15 ditë

Documents requested

 • Lista poseduese; (Origjinal)
 • Kopja e planit me Koordinata; (Origjinal)
 • Pëlqimin komunal; (Origjinal)
 • Certifikata e Biznesit; (Origjinal)
 • Certifikata e numrit Fiskal; (Origjinal)
 • Letërnjoftimi; (Kopje)
 • Aplikacioni; (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa0.20 € (njezet cent) për një m2 (meter katror) në vitTransfer bankar 1000-4000-7000-115