CENTRAL REGISTRY OF
PERMITS AND LICENCES

AL  SR  EN

Regjistrimi i Biznesit Individual

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare

Purpose: Qëllimi i kësaj procedure administrative është që t'ju mundësoj subjekteve të ndryshme regjistrimin e biznesit në formë të Biznesit Individual dhe njëkohësisht që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore.

Description: Formulari i aplikimit mund të gjendet on-line në faqen zyrtare të Agjencisë Për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës (ARBK). Pasi formulari i aplikimit plotësohet, aplikanti(ose personi i autorizuar për regjistrim) paraqet formularin e aplikimit personalisht, në çdo qendër shërbimi të ARBK-së. Formulari kontrolohet nga zyrtari pranues, lënda protokolohet, procesohet nga zyrtarët për procesim të dhënave , bëhet aprovimi i lëndës nga zyrtarët aprovues dhe lëshohet Certifikata e Biznesit me numër të biznesit dhe me numër fiskal.

Legal basis

Validity of permit: Pa afat

Authority for appeal: Agjencia e Rregjistrimit të Biznesit

Deadline for appeal: 15 ditë

Information requested

  • Numri i fletëparaqitjes
  • Emri i Biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Telefoni, E-maili
  • Aktiviteti të cilin e ushtron subjekti
  • Të dhënat e pronarit, agjentit të regjistruar
  • Të dhënat e Aplikuesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Plotësimi i formularit B (Origjinal)
  • Dokument Identifikimi Letërnjoftimin ose Pasaportën (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
PagesaPa pagesë

Download file