CENTRAL REGISTRY OF
PERMITS AND LICENCES

AL  SR  EN

Pëlqimi Sanitar për ndërmarrjet publike, prodhuese, institutet, objektet shëndetësore dhe objektet universitare

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Inspektorati Sanitar

Purpose: Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i kushteve tekniko - sanitare dhe higjieniko - sanitare të objekteve ku zhvillohet çfarëdo veprimtarie për të siguruar shëndetin publik.

Description: Për marrjen e pëlqimit Sanitar për kushtet teknike higjieniko - sanitare të objekteve aplikuesi merr aplikacionin në Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, përkatësisht në Inspektoratin Sanitar. Pas plotësimit të aplikacionit, sjelljes së dokumenteve të kërkuara dhe plotësimit të kushteve, Inspektorët e Inspektoratit Sanitar japin pëlqimin në një afat më të të shkurtër kohor se sa që është paraparë në kornizën ligjore. Ky pëlqim duhet të merret paraprakisht para se të fillojë aktiviteti (puna).

Legal basis

Validity of permit: Është pa afat (e përhershme) përvec nëse subjekti bën ndërrime në objekt apo ndryshim të adresës.

Authority for appeal: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Deadline for appeal: 15 ditë

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri;
  • Subjekti;
  • Adresa;
  • Komuna;
  • Tel, fax, e-mail;

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15 ditë

Documents requested

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit; (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa30 euroTransfer bankar50561