CENTRAL REGISTRY OF
PERMITS AND LICENCES

AL  SR  EN

Vendim për Lejimin e Shitjes së Punimeve nga Metalet e Çmuara

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Purpose: Mbrojtja e konsumatorëve nga mundësia e mashtrimit për cilësinë e punimeve nga metalet e çmuara dhe mbrojtja nga ikja prej detyrimeve doganore dhe taksave.

Description: Kërkesa me shkrim i drejtohet Agjencisë së Metrologjisë e Kosovës nga ana e subjektit ekonomik i cili e bën shitjen ose përpunimin e punimeve nga metalet e çmuara. Bëhet analizimi i dokumentacionit për aplikim dhe pas plotësimit të dokumentacionit dhe kushteve subjektit i përgatitet dhe i lëshohet vendimi për lejimin e shitjes së punimeve nga metalet e çmuara.

Legal basis

Validity of permit: Pa afat

Authority for appeal: Komisioni Profesional për Ankesa

Deadline for appeal: 30 ditë

Information requested

  • Emri dhe mbiemri i aplikuesit
  • Emri i subjektit
  • Adresa e aplikuesit (rruga,vendi)
  • Numri i telefonit dhe e-mail adresa
  • Numri i Biznesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30 ditë

Documents requested

  • Certifikatën e regjistrimit të biznesit (NUK KA)
  • Lejen e punës nga Kuvendi Komunal ose kontratën e qirasë (NUK KA)
  • Certifikatën e verifikimit të peshores (NUK KA)
  • Thjerrëzën (llupën) (NUK KA)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
TarifaTarifat në lidhje me këtë lejim, janë të përcaktuara në bazë të: Udhëzimit Administrativ (MTI) nr.05/2013, për lartësinë dhe mënyrën e pagesës për ekzaminimin dhe shënjimin e punimeve nga metalet e çmuara.Transfer bankar1000400070002410

Form is not available